Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Asztrológia

Az állatöv tizenkét háza


Ezt a tizenkét égi házat gyakran az „ég kastélyainak” nevezik. Egy ember születésekor nemcsak a nap, hanem minden bolygó egy bizonyos csillagképben – másképpen jegybben – áll, és mind a bolygó, mind pedig a jegy egy bizonyos égi házban tartózkodik. Az ezt szabályozó törvény a következő:
Az első ház az első jegyhez tartozik, amely a Kos. A második ház a Bikához, a harmadik az Ikrekhez, a negyedik a Rákhoz tartozik. Az ötödik az Oroszlán, a hatodik a Szűz. A hetedik ház a Mérleg, a nyolcadik a Skorpió. A kilencedik a Nyilas, a tizedik a Bak. A tizenegyedik a Vízöntő, a tizenkettedik pedig a Halak jegy.
Ezeknek a házaknak és a jegyeknek a kapcsolata harmonizál, és szerencsés az, aki olyan jegyben születik, amely a megfelelő házban van.
Mivel az év minden napján születnek emberek, és a jegyek és a bolygók örökös mozgást végeznek az állatövek körül elhelyezkedő házakon keresztül, elég gyakori, hogy a születés pillanatában az égi házban a házzal ellentétes jegy tartózkodik.
Ez okozza, hogy sok életút bizonyos disszonanciát hordoz magában. Azt mondják, a világ elfogadásának, illetve ahhoz való alkalmazkodás képességének hánya szegényes értelemre vall. Sok ilyen környezetéhez alkalmazkodni nem képes ember könnyebben birkózna meg a feladattal, ha megértené születési horoszkópját.
 
 
A tizenkét égi ház jelentése a következő:

Az első ház a személyiség háza.
A második ház a gazdagságé.
A harmadik házhoz tartozik a testvérekkel és közeli rokonokkal való kapcsolat. Szintén ide tartoznak a rövid utazások, üzenetek és a kommunikáció.
A negyedik háza az otthonnal foglalkozik. Ebbe beletartozik a családi élet, az anya, és minden a családdal kapcsolatos esemény.
Az ötödik ház a szerelmi életé. Ide tartozik a boldogság, a romantikus élmények, valamint a szóban forgó személy gyermekei.
A hatodik ház az egészség, a munka és a szolgálat háza. A nagyszülő, más idősebb hozzátartozók, háziállatok, a család kutyái és macskái, a szolgák és a hasznos ingóságok szintén a hatodik házhoz tartoznak.
A hetedik ház a házasság és a párkapcsolatok háza.
A nyolcadik házba tartozik a halál, az újjászületés és – elég logikus módon – az öröklés. Már most meg kell említeni, hogy asztrológiai értelemben a halál, egy ember halálán kívül jelenthet elmúlást vagy elrendezést, egy ciklus beteljesülését, vagy egy állapot végét.
A kilencedik házhoz az élet nagyszabású dolgai tartoznak. Az értelem és a szellem területéről a vallás és a filozófia tartozik ide, valamint a nagy üzletek, külföldi utazások, az élettel való szenvedélyes játék. Pozitív hatást jelent minden területen.
A tizedik ház az üzleté, a kormányé és a hatóság kemény kezéé. Ezek a házak Pátriárkája, az atyát szimbolizálva.
A tizenegyedik ház a barátságé, a szociális programoké és a reformoké.
A tizenkettedik ház a titkok, a csend, az ellenségek és az elszigetelődés háza.
Ezek az égi házak a következőképp befolyásolják az emberek életét. Születéskor a csillagjegyek és a bolygók különböző házakban állnak. A ház atmoszférája keveredik a bolygóéval és a csillagjegyével, különleges hatást hozva létre. Ráadásul a bolygók úgynevezett aspektusokat alakítanak ki egymással. A házat, a jegyet és a bolygót egyaránt befolyásolja ez az aspektus.
Az aspektusok olyan erők, amelyek energiát adnak egy jegy, a ház és a bolygók kombinációja eredeti jelentésének. Az aspektusok lehetnek harmonikusak vagy diszharmonikusak. A harmonikus aspektusok a szextil, ami a bolygók közötti 60°-os távolságot jelent, valamint a trigon, amikor a bolygók közötti távolság 120°. A diszharmonikus aspektusok az oppozíció, amikor a bolygók közti távolság 180° illetve a négyzet (kvadrát), amikor a távolság 90°. Létezik még az együttállás vagy konjunkció amelynél a távolság 0 és 10°-ig terjed, s ilyenkor az aspektus lehet pozitív vagy negatív, az adott bolygóktól függően.
Ahhoz, hogy ki-ki megkeresse a születése pillanatában érvényes bolygóállást, az efemeridákra van szükség, vagy segítségül kell hívni a ma már egyre szélesebb körben rendelkezésre álló asztrológiai számítógépes programok valamelyikét. Ha sikerül kikeresni az Ön saját születésére vonatkozó adatokat, az sokat segíthet abban, hogy magyarázatot kapjon élete, sorsa alakulására. Ha nincsenek pontos adatai, akkor is számos irányadót és fogódzkodót talál könyvünkben, melyek segítségével könnyebben veszi az élet három alapvető területén – a szerelemben, a családban és az üzleti életben adódó akadályokat.

A jegyek

Az állatövi jegyek összetettebb hatásúak, mint a planéták; jelentéstartalmuk szorosan összefügg a bennük uralkodó planétákkal. A planéták maguk is csak a Nap központi erőinek módosulását fejezik ki; ugyanígy a jegyek hatásösszege is végeredményben a Nap módosuló erőinek felel meg. Így érvényesül sokszerű változatban újra és újra, mindenütt a Nap központi szétáradó ereje.

A jegyek, természetüknek megfelelően, bizonyos rendszerekben foglalhatók össze. Aszerint, hogy milyen szempontból vizsgáljuk a jegyek hatástermészetét, többféle felosztás kínálkozik.
Minőségi felosztás, amikor a tizenkét jegyet négyzetesen felosztva, az egymástól 90°-ra lévőket tengelyekkel kötjük össze, s az összekötő tengelyek kereszteket alkotnak. Ezt a felosztást a három minőségi keresztnek, röviden három keresztnek nevezzük.
Az első jegy, a Kos, ilyen módon a Rákkal, a Mérleggel és a Bakkal jut kapcsolatba. Ez a négy jegy – akárcsak a Kos – bizonyos első rendű jelentést kap; mindegyikük a maga körnegyedének élén áll, kiemelkedő helyzetet foglal el, ezért fő vagy kardinális jegyeknek nevezzük. Kiemelkedő helyzetük a hatásaikban is érvényesül: kezdeményező szellem, akarat, határozott irányzat, tevékeny, aktív magatartás, élre törekvő ösztönzés jut bennük kifejezésre.
A Kos után sorban következő jegyet, a Bikát ugyanígy négyzetesen összekötve a megfelelő jegyekkel a szilárd keresztet kapjuk, amelynek tagjai: a Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntő. Jellegük és hatásuk más, mint a fők-kereszt jegyeié; a szilárd minőség fejeződik ki bennük: szilárdság, kitartás, lassúbb, de állandóbb és szívósabb tevékenység, több egyensúllyal kimértséggel, türelemmel. Az erőfeszítés itt nem olyan szembeszökő és kezdeményező, mint az előző keresztben, de nem is futja ki olyan gyorsan a lendületét.
Az Ikrekből kiindulva a következő keresztcsoportosításban az Ikreket, a Szüzet, a Nyilast és a Halakat találhatjuk együtt. Ez a változó kereszt, a hozzátartozó jegyek minőségi jellege elüt mindkét megelőző keresztétől: változékonyság, mozgalmasság, sokoldalúság, többirányú érdeklődés, ennek megfelelően eleven értelmi tevékenység, jó felfogás, alkalmazkodóképesség, kapcsolatokat kereső hajlam jut bennük kifejezésre.
Aszerint, ahogyan az egyik vagy másik kereszt-csoport előtérbe lép és túlsúlyra jut, a horoszkópban, következtethetünk az illető ember összetételében uralkodó minőségi vonásokra, a föntebb kifejtettek értelmében.

Az elemi felosztás, a négy háromszög: az egymástól 120-120°-ra lévő jegyeket kapcsoljuk össze, s ilyenképpen négy, egyenként három-három taggal bíró csoportot kapunk. Ez az úgynevezett elemi felosztás, az ősi asztrológiai szemlélet négy „alapeleme” szerint. Ez a négy „elem” a tűz, a víz, a föld és a levegő. A régi bölcsek és természetkutatók – éppen az asztrológiai szemlélet alapján – mindent aszerint osztályoztak, hogy a négy elem közül melyik uralkodik a vizsgált jelenségben vagy anyagban, vagy hogyan keverednek el azokban az egyes elemek. Ezeket a fogalmakat azonban nem szabad összetéveszteni a tudományos vegytan elemeivel. Csak a szó azonos, az elv és a tartalom egészen más. Az „elem” kifejezésnek itt használt értelmezése az ősibb, gyökeresebb, már akkor alkalmazták a bölcsek, amikor az embereknek a vegytani elemekről még fogalmuk sem volt, vagy csak bizonytalan képet alkottak róluk. A négy asztrológiai elem alatt nem szabad a szó szerint vett tüzet, vizet, földet vagy levegőt érteni, hanem azokat a sajátságokat, amelyek ebben a négyben a legjellemzőbben, legszembeszökőbben nyilvánulnak meg. Jelképes kifejezésekkel van dolgunk, nem természettudományos, racionális osztályozással. A jelkép, éppen sűrített, összegzett, sokrétűségre utaló tartalmával, sokkal többet mond, mint egy-egy szabatos, ésszerű meghatározás, csak tudnunk kell helyesen értelmezni.
Az asztrológiai „tűz eleme” azt fejezi ki, amit mindnyájan a köznyelvben „tüzes”-nek mondunk: tehát a tűz hevét, lobogó, hőt árasztó és világító erejét, a heves, gyors égés folyamatát az emberben a lángoló, tüzes, meleg érzést és indulatot, a gyors fellobbanó tevékenységet; a tüzes elemhez pedig mindig a meleg és száraz jelleg járul. Tüzes jegyek tehát ilyen értelemben a Kos, az Oroszlán és a Nyilas. Azt is látjuk, s ezt természetesnek találhatjuk, ha a fentieket megértettük, hogy a tüzes jegyek hatástartalma pozitív jellegű. A pozitív jegyekben a villamos feszültség (elektricitás), a negatív jegyekben a delejes vonzás (magnetizmus) érvényesül.
Az elemi beosztás szerint a Kostól tovább a „földelem” háromszöge következik: Bika Szűz és Bak, ezek a „földies” jegyek. Lassúság, nehézkesség, állandóság, az anyaghoz, anyagiassághoz való ragaszkodás jellemzi őket; a mozgékonyság, gyors tevékenység háttérbe szorul és a helytállásnak, a meglévő megóvásának ad helyet. Tartósság, sűrűvérűség, meggondoltság és hagyományokhoz való ragaszkodás kíséri mindezt. Jellemző és érthető, hogy a földies jegyek negatív jellegűek, s a hideg és száraz sajátosság járul hozzájuk.
A következő háromszög a „levegő elemé”: légies jegyek az Ikrek, a Mérleg és a Vízöntő. Könnyedség, mozgékonyság, szétáradó kötetlenség, mindenfelé forduló érdeklődés áthatolás, ezek révén fokozott értelmi képességek, szellemi rátermettség, fölemelkedő irányzat, a röghöz kötöttségnek ellentmondó hajlamok járulnak hozzájuk. Találó és helyénvaló, hogy ezek a jegyek pozitív jellegűek, s a légies elemet a meleg és nedves sajátosság jellemzi.
A negyedik háromszögbe a „víz elem” jegyei tartoznak: a Rák a Skorpió és a Halak vizes jellegűek. Szétterjedés, útkeresés és a törekvéseknek alkalmas medret alakító képesség jellemzi őket; átfogó, betöltő, magába záró hajlam, csíráztató, termést előmozdító, eleven erők nyilvánulnak meg bennük, de elősegítik a felbomlást, a szétolvadást és erjedést is. Egyenletes, feltartóztathatatlan, de nem hirtelen és fellobbanó tevékenység felel meg a természetüknek. A vizes jegyek negatív jellegűek, a nedves és a hideg sajátosság járul hozzájuk.
Az általánosító jellemzések nem merítik ki a jegyek bonyolult jelentéstartalmát. Nyilvánvaló, hogy a pozitív jegyek általában ellentétesek a negatív jegyekkel, de a meleg, száraz, hideg és nedves sajátosságokkal még hangsúlyosabb ellentétpárok állnak elő. Így legélesebb ellentétben állnak a tüzes jegyek a vizes jegyekkel, a földies jegyek a légies jegyekkel. Viszont a tüzes jegyek nincsenek ellentétben a szintén pozitív légies jegyekkel, s a vizes jegyek a velük egynemű, negatív földies jegyekkel.

Hozzászólások

4 Sjcg123
2016. november 30. 13:22

huarache sneakers


Moncler Sale


cheap air max outlet


zapatos de futbol nike


nike air max running shoes


Nike Factory Store


michael kors bags outlet


ray ban wayfarer eyeglasses


ugg boots cheap


nike schuhe günstig


Jordan Sneakers For Sale


Ugg Noir Pas Cher


Uggs Pas Cher Soldes


Moncler Soldes


louboutin heels


Nike Air Jordan 11


ugg store


canada goose vest


tru religion jeans


Nike Zapatos


Doudoune Femme Pas Cher


abercrombie and fitch store


Womens Ugg Boots


nike shoes


Ray ban sale online


Orecchini Pandora


Timberland skor


cheap christian louboutin


sac coach soldes


moncler girls


Negozi Pandora


Doudoune Moncler Solde


Ugg boots Sale


Jordan Store


adidas store


sac a main michael kors


Chestnut Ugg Boots


nike joggesko


australia uggs outlet


Original Ugg Boots


Veste Moncler Pas Cher


Botte Ugg Femme


longchamp bags on sale


new yeezy shoes


nike tn pas cher


cheap real uggs


ugg boots outlet online


scarpe hogan outlet


Bottes Ugg Femme Pas Cher


nfl store


adidas schoenen


new jordan releases


Canada Goose Official Site


Ugg Boots On Clearance


ugg boots classic


Doudoune Moncler Pas Cher


Ugg Pas Cher Femme


nike sb stefan janoski


Soccer Boots Outlet nike


Toms Shoes For Women


Moncler Store


Nike Online Store


air jordan


hyperdunk 2014


newest lebron shoes


hogan scontate


canada goose jacket outlet


Doudoune Femme Pas Cher


Anelli Pandora


Jordan Future


moncler coats for women


nike free


Canada Goose Sale Outlet


coach factory outlet online


Uomo Hogan


pandora jewelry store


official NHL jerseys


Adidas Shoes Discount Marketplace


Cheap Michael Kors


pandora outlet store


adidas kläder


portafoglio michael kors


Coach Bags On Sale


nike sportschuhe damen


Canada Goose Outlet


Nike Store


nike air


new pandora charms


cheap nike air max


nike sportschuhe


nike chaussures


retro jordans for cheap


Michael Kors


Michael Kors handbag on sale


pandora beads


canada goose online store


cheap uggs for women


zapatilla adidas


Lebron 13


fitflops sale uk


toms sale


vans shoe store


goedkope nike air max


michael kors handbags on sale


Canada Goose Online


Ugg Classic Tall


Chaussure Nike Pas Cher


uggs outlet


Jordan Schoenen


Air Jordan News


Doudoune Moncler Pas Cher


botas de futbol


reebok running shoes


pandora bracelet charms


Ugg Homme Pas cher


Pandora Official Website


Sneakers Nike


Michael Kors handbag discount


nike air jordan pas cher


ugg outlet online


converse store


ugg boots for women


adidas outlet stores online


Ugg Button


nike sneakers


pandora rings


religion store


nike air schuhe herren


Boutique Ugg


Moncler Outlet Online


canada goose coats


Canada Goose Sale


christian louboutin outlet


chaussure basket homme


pandora charm bracelet sale


hogan rebel donna


canada goose kensington


moncler jacket sale


chaussure Nike homme


longchamp tote bag


uggs for women


Sheepskin Ugg Boots


pandora online


Air Jordan Release Date


ugg factory outlet


canada goose jackets on sale


nike jordan shoes


oakley sunglasses clearance


Soldes Ugg


Doudoune Moncler Site Officiel


nike mercurial soccer cleats


chaussures nike pas cher


moncler outlet


womens nike air max


air force one pas cher


zapatillas nike baratas


uggs for cheap


Air Huarache


prada outlet


Air Max 90


toms shoes outlet


chaussures de foot pas cher


23 is back


Ugg Grise Pas Cher


billige nike sko


canada goose jackets for women


adidas outlet


Ugg Outlet Online Store


ugg clearance


scarpe nike


Pandora Beads And Charms


Toms Outlet Online


Moncler Jacket Womens


cheap uggs


Ugg Femme Pas Cher


Uggs Outlet Store


australia uggs outlet


nike damenschuhe


zapatillas running


Bottes Ugg Pas Cher


canada goose sale online


Veste Moncler Femme


1130Sjcg
Szóljon hozzá ön is
Kép újratöltése