Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Asztrológia

Az asztrológia története


Hozzávetőlegesen hét vagy nyolc ezer éves az asztrológia. Az 1600-1700-as évekig asztrológia tudománya megegyezett a csillagászattal. A 17. században kezdett el külön válni az asztrológia (csillagjóslás) és az asztronómia (csillagászat). Korábban, a tudományágak szétválását megelőzően a matematikával, csillagászattal, egyéb természettudományokkal ugyanazon szűk kör foglalkozott, hiszen kevés számú ember tudott hozzáférni ilyen jellegű ismeretekhez. Főként a papok voltak a tudományok ismeretében Európában. A görög kultúra idején egy rövid időre szétvált a vallási és tudományos tevékenység, ám az európai kereszténység korában a tudományok ismét erőteljes vallási irányítás alá kerültek.
 
 
Babilon területéről származnak az első olyan emlékek, amelyek meghatározóak voltak az asztrológia szempontjából is. A legrégebbi emlékek ebből a korból maradtak ránk. Az asztrológia első írásos emlékei babilóniai agyagtáblákon maradtak ránk, melyeken csillagászati-asztrológiai megfigyelések és jövendölések kerültek rögzítésre az i.e. 1650-1625 közötti időszakból. A babiloni csillagvizsgálók az égitestek rendszeres megfigyelése alapján meteorológiai előrejelzések valamint matematikai és vallási célokra használták. Megfigyeléseik alapján következtettek arra, hogy az emberek különböző típusokba kategorizálhatók, s hogy ezek a típusok valamilyenfajta összefüggésben vannak a Napnak minden évben azonos pályán megtett útjával. Ekkor már számon tartották a 12 jegyet (a 12 jegy a Nap pályájának 1/12-e, 30 foknyi szakasza), ismerték a szemmel látható bolygókat (Szaturnuszig bezárólag), megfigyelték az égitestek mozgást, és ekkor már tulajdonságokkal ruházták fel az égitesteket. Az égen található alakzatok és bolygókat a szerint nevezték el, hogy milyen jellemzőkkel estek egybe a típusok és jelenségek. A csillagképeket tehát visszafelé nevezték el, alapul véve, hogy milyen tulajdonság-együttest mutatott például a Kost típus vagy az Ikrek, stb. Ezen felül az elnevezések összhangban álltak a babiloni eredetmítosszal is. A csillagképek ma ismert formáját innen eredeztetjük, bár ezek a képek sok minden másra is emlékeztethetné az embert. A babilóniai papok többnyire az un. mundán (latin; jelentése világ) asztrológiával foglalkoztak. Az asztrológiának általános, nem az egyéni sorsokkal foglalkozó ága a mundán asztrológia. A mundán asztrológia segítségével Babilónia papjai megjósolták az állam sorsát befolyásoló tényezőket, az időjárást. Foglalkoztak az uralkodók egyéni sorsának feltérképezésével – amelyet azonosítottak a városállam sorsával.

A csillagképek a csillagok (azaz más galaxisok napjai) pozícióinak látszólag önkényes összevonása egy-egy emberi fogalomrendszerben ismert képpé vagy szimbólummá. A csillagképek elnevezései térben és időben eltérnek, ám különös módon a csillagok képe különböző korokban igen hasonló volt. A legközismertebb csillagkép a Göncölszekér, amely egyébként a Nagymedve csillagkép egy része. A 12 nevezetes csillagkép, amelynek mentén évi látszólagos útját megteszi a Nap, szintén különböző elnevezéseket kapott. Európában a görög kultúra terjedésével honosodott meg a jelenlegi csillagkép sor.
Az egyiptomi papok szoros kapcsolatban álltak a babiloni csillagászokkal. Innen származik a kaldeus kifejezés (jelentése: babiloni, perzsa – Egyiptomban így nevezték a babilóniaiakat és ezen a néven maradt fenn a babiloni asztrológiai örökség is, a ma is használatos a „kaldeus ciklus” nevezetű mundán módszer). Egyiptomban a csillagászati eredményeket főleg a Nílus áradásának kiszámítására, időmérésre és a fogyatkozások előrejelzésére használták. A Nílus áradásának megjóslása fontos szerepet játszott, hiszen ettől függött a mezőgazdasági munkálatok kezdete.

A görögök kultúrája keleten gyökerezik, hiszen maguk is Keletről érkeztek a szigetvilágba. Ismereteik a perzsa ismeretekből származtak, amely már az elnevezéseken is megmutatkozik. Az európai asztrológiában, a Római Birodalom közvetítésével, a görög elnevezések használatosak. Mi több, a babiloniak által elnevezett bolygók tulajdonságai nagyrészt megegyeznek a görög mitológiai szereplők, az istenek tulajdonságaival. Például a legnagyobb bolygónk a latin elnevezésű Jupiter tulajdonságai a görög Zeusz vonásaival egyeznek meg. Az asztrológia tanulmányozása szempontjából éppen ezért kiemelkedően fontos a görög mitológia ismerete, hiszen a mítoszok szövevényes összefüggései szinte teljes átfedésben van az asztrológiával. A görög kultúra kiemelkedően fontos abból a szempontból is, hogy itt már különvált a vallás és a többi tudományág, így az asztrológia is. A görögök számos ősi ismeretüket újraértékelték, más szempontból is értékelték, filozófiai szempontból is vizsgálták. A számos írásos emlék közül az első személyi horoszkóp is a görögöktől maradt ránk i.e. 62-ből. Maga a horoszkóp szó is görög eredetű, jelentése „óra nézés”, azaz az adott időpillanatra készített vázlat a bolygók aktuális állásáról. Az első személyi horoszkóp I. Antiokhosz uralkodó számára készült kőbe vésett horoszkóp.
A görögök között voltak azok, akik írásos asztrológiai munkákat hagytak az utókorra. Az egyik ilyen ember létezése is bizonytalan és megkérdőjelezhető, mitikus homályba vész: Hermész Triszmegisztosz, a legenda szerint létező személy volt és görög, ám a nevéhez köthető kultusz Egyiptomból ered. Egyiptomi megfelelője Thot isten. Hermész a róla elnevezett hermetikus (titkos vagy bűvös) gyógyítással is foglalkozott. Bizonyos források szerint a híres Tabula Smaragdina, azaz a Smaragdtábla eredete, megtalálása, megsemmisülése és újraalkotása Nagy Sándor nevéhez köthető. Nagy Sándor i.sz. 4. században megtalálta Hermész sírját, felbontotta és a holttest mellett megtalálta a smaragdtáblát, az egyiptomi alkímia fontos tételeinek összefoglalását. Az ezoterikus tanok többségében, így az asztrológiában is gyakori a hivatkozás a Smaragdtábla tételeire. Az asztrológia szempontjából egy másik fontos név, Berosszosz, már valós történelmi személy, bár ő sem görög, hanem perzsa eredetű. A görög Kósz szigeten élt, ő írta meg a görögök történetét, számos műve maradt fenn i.e. 3. századból. A fennmaradt írások egy része az asztrológiával foglalkozik. A görög eredetű Ptolemaiosz i.sz. 80-160 között élt, munkássága több mint ezer évig meghatározó volt az asztrológiában, ő tekinthető az európai asztrológia atyjának. Tetrabiblos (Négyeskönyv) című munkája az első összefoglaló írásos munka az asztrológia területén, amelyre a mai napig lehet hivatkozni. A ptolemaioszi asztrológiát mára már túlhaladta az emberiség, annál is inkább, mert 1978-tól három addig teljesen ismeretlen bolygóval is kiegészült az asztrológia. Ptolemaiosz szemlélete ma már sok szempontból merev, előítéletekkel terhelt, ám jelentősége vitathatatlan. Ptolemaiosz már nem csak az adott napon látható együttállást, avagy konstellációt vette figyelembe (csillagoknak egymáshoz és a Földhöz viszonyított pillanatnyi helyzete), hanem megemlíti az Ascendens (felkelő pont – a személyi vagy más, adott pillanatra készült horoszkóp elengedhetetlen eleme, a vízszintes tengely fele) és az MC tengelyeket is (medium coeli – azaz az „ég közepe”, a függőleges horoszkóptengely fele). Ptolemaiosz tehát már közelebbi számításokat is végzett elődeihez képest. Ptolemaiosz csillagászként kidolgozta a geocentrikus (más néven ptolemaioszi) világképet – tévesen azt állítva, hogy a Föld áll Naprendszerünk középpontjában. Ezt váltotta fel később a kopernikuszi heliocentrikus (Heliosz=Nap) azaz Nap középpontú világkép.

A római tudományok, így az asztrológia, terjedésében és művelésében hatalmas szerepük volt a rabszolgaként, szolgaként Rómába hurcolt görögöknek. A rómaiak a tudományokat gyakorlati téren hasznosították. A jóslás valamilyen formája kötelezően hivatalos aktus volt a római állami létben, minden magára adó római polgár élete fontosabb lépései előtt kikérte valamilyen jövendőmondó véleményét. Éppen ezért számos ilyen foglalkozást – közöttük asztrológiával is foglalkozó – űző ember élt a Birodalom területén, bár sok volt közöttük a sarlatán. Az egyetlen asztrológia szempontjából jelentős név a római időkből Firmicus Maternus volt, aki már a kereszténység terjedésének időszakában élt, később maga is kereszténnyé vált, s megtagadta addig vallott tanait. Ennek ellenére jelentős iratokat hagyott az utókorra nemcsak az asztrológiával, hanem a pogány vallásokkal kapcsolatosan is.
A kereszténység idején a világi tudományokkal együtt az asztrológia is üldözötté vált. Úgy tartották, az asztrológia ellent mond az isteni akarat érvényesülésnek, így bizonyosan az ördög műve. Ennek ellenére, a felszín alatt tovább élt Európában ez az ismeret, a kiváltságosok joga maradt, hogy asztrológusok előrejelzéseit használják. Főpapok és pápák is foglalkoztattak asztrológusokat, sőt, több olyan pápa is volt, aki saját maga aktívan asztrologizált. A szerzetekben is volt rá mód, hogy asztrológiával foglalkozzanak, még ha nem is széles körben. Sok tudomány hagyatékát (pl. a matematikát), így az asztrológiát is nagy részben az arabok mentették át toleránsabb időkre.

A reneszánszig azért fel-felbukkan az asztrológia Európában. Albertus Magnus más néven Nagy Szent Albert német származású a 13. században élt dominikánus szerzetes, teológus, filozófus, polihisztor, a skolasztika kiemelkedő alakja, aki nagy valószínűséggel a párizsi Sorbonne egyetem egyik alapítója foglalkozott asztrológiával. Tapasztalati vizsgálódásaival jelentősen hozzájárult a természettudományok elmélyítéséhez. Polihisztorként kora szinte minden tudományával foglalkozott: az ásványi, növényi és az állatvilág ugyanúgy foglalkoztatta, mint az asztrológia és az alkímia. Igazán ismertté Arisztotelész műveinek kommentárjaival vált. Foglalkozott a torzszületésekkel, és vizsgálta azt, hogy mi az összefüggés a születési konstelláció és a deformitások között. A Sorbonne-on tanára volt Aquinói Tamással, ami azért lényeges, mert Aquinói Tamástól ered az a mondás, hogy „A csillagok nem determinálnak, csak hajlamosítanak” valamint az, hogy „A bölcs uralkodik csillagain”. A másik 13. századi képviselő az angol Rogerius Bacon tudós, aki az asztrológia védelmében fogott pennát.

A Reneszánsz korában, a 14. századtól egyre dinamikusabban terjedt az „újjászületés”, először a klasszikus ókor értékeinek felismerése és igenlése formájában. Az természettudományok és művészetek gyakorlása és irányítása fokozatosan kikerült az egyház kezéből. Egy 1460- ból származó írás szerinte megtalálták Hermész Triszmegisztosz „írásait” görög nyelvű kéziratokban, ami után a hermetikus (ezoterikus) tanok virágzásnak indultak. Innentől kezdve kiemelkedő asztrológusok sora hallatta hangját Európában. Ezek közül magyar vonatkozással is rendelkezett Regiomontanus, eredeti nevén Johannes Müller, német származású matematikus és asztrológus, aki éveket töltött Mátyás király udvarában. A király maga is értett némileg az asztrológiához, fontosabb döntések előtt rendszeresen konzultált Regiomontanussal. Regiomontanusz a legismertebb udvari asztrológus volt Mátyás udvarában, rajta kívül több asztrológus is dolgozott. A 15. században Magyarország lesz az asztrológia egyik központja. Regiomontanus 5 évig él az udvarban, majd tőlünk távozva Nürnbergben csillagászati tevékenységet fejt ki, mely annyira sikeres, hogy a pápa őt bízza meg a naptár reformjával. Azonban Regiomonatnus meghal mielőtt megbízatását elvégezte volna. Munkája során Regiomontanus olyan háztáblázatokat dolgozott ki, melyeket ma is használunk. Magyarországon a csizió (A „csízió” szónak időrendben első értelme a „versbe szedett ünnepnaptár”. Latin nyelvű eredetije 1200 táján külföldön keletkezett, és az ún. öröknaptárak egy fajtáját alkotja. A középkori öröknaptár az egyház állandó ünnepeit és a szentek neveit tüntette fel azok változatlan naptári helyén.) társszerzőjeként is ismert volt. Regiomontanus kalendáriumának hatására születtek meg mindenütt nemzeti nyelveken az első humanista, vagyis asztrológiai naptárak, amelyek az asztrológiai ismereteket széles körben elterjesztették a betűt ismerő emberek között a 16. században. A 15. században az asztrológia és asztrológiai naptár még fejedelmi udvarok kiváltsága, a nemzeti nyelvű naptár még egyházi jellegű, mint nálunk is a magyar nyelvű öröknaptárak és a magyar csízió.
Fontos megemlíteni Kopernikuszt, aki – bár nem asztrológiai munkásságáról ismert – az asztrológia szempontjából jelentős figura, hiszen ő dolgozta ki a ptolemaioszi világképet megdöntő Naprendszer-elméletet. Lengyel származású volt és a 16. század elején tevékenykedett. Galilei és Kepler előfutáraként ismert csillagászati munkája.
Egy világhírűvé vált – bár nem asztrológusként vált világhírűvé, de képzett asztrológus valamint orvos volt – tudós nevét is fontos megemlíteni. Ő Nostradamus, akinek próféciáiban szereplő asztrológiai utalásai inkább zavaróak, mintsem használhatók, de mégis az ő próféciái azok, amelyek közelebb visznek bennünket azon nagy összefüggésrendszerhez, amelybe az asztrológia segítségével bepillantást nyerhetünk.
Kepler asztrológiával kapcsolatos tevékenységét máig vitatják, hiszen a szkeptikusok a csillagászati géniuszaként számon tartott tudósról azt tartják, csak kereset kiegészítésként foglalkozott horoszkópokkal, és különösebben nem vette komolyan. Egyébként Rudolf császár udvari csillagásza volt Prágában, és a császár horoszkópján kívül mások horoszkópjai is fennmaradtak keze nyomán. Saját horoszkópjával is rendszeresen foglalkozott, ezért kevésbé hihető a szkeptikusok állítása, hogy Kepler nem vette komolyan ezt a tant. Kepler volt az első aki efemeridákat (görög, jelentése: napi feljegyzések – a Nap, a Hold és a bolygók napi állását feltüntető táblázatok) készített több évtizedes időre vonatkozóan 4 naponkénti bontásban megadva az égitestek pozícióját.

A modern asztrológia előfutáraként tartjuk számon a francia matematikus és asztrológus Jean-Baptiste Morin-t. Irányelveit a Astrologia Gallica című munkájában írja le, ezzel nagy mértékben megújítva az asztrológiát, elsőként Ptolemaiosz óta. Az ahogy a modern asztrológia kezeli a horoszkópot, az leginkább Morin iránymutatása alapján történik.
Ahogy fejlődnek a technikai eszközök, úgy lépünk be az újkori asztrológiába, és úgy válik egyre szélesebb körben hozzáférhetővé és ismertté az asztrológia. Ezek a technikai eszközök (nyomtatás, számológép, számítógép, stb.) jelentősen felgyorsítják és megkönnyítik a számítások elvégzését, amelyek korábban rengeteg időt és fáradságot igényeltek. A 20. században számos asztrológiai iskola keletkezett, bár Európában a mai napig nem tartozik az elismert tevékenységi területek közé, így az iskolák által adott dokumentumok, bizonyítványok sem hivatalosak. A világ más területein, pl. Indiában vagy Ausztráliában elfogadottnak tartják az asztrológiát is, sőt, egyetemeken is oktatják. A hivatalos tudomány azonban a mai napig babonának és sarlatánságnak tartja az asztrológiát, amelyet Babilonban még a tudományok királynőének tekintettek.
A modern asztrológiai tárgyú kezdeményezések közül Michel és Francoise Gauquelin francia pszichológus testvérpár kapta a legtöbb – bár kissé fanyalgó – figyelmet a tudományos társadalomtól. Az 50-es évektől folyamatosan hoztak létre egy adatbázist. Franciaországban több mint 200 éve vezetik a születési anyakönyvi kivonatokon a születés óráját és percét. Így meg lehet nézni a születési horoszkópjait is. A testvérpár feldolgozta a francia Akadémia tagjainak adatait, elkészítették a tagok horoszkópját, majd összevetették életrajzaikat – számítógép segítségével. Ez a fajta feldolgozás egyébként megfelel a tudományos módszerként elismert empirikus-statisztikai módszereknek, és elég nagytömegű ahhoz, hogy véletlennek tartsuk a visszatérő analógiákat.

Az idők folyamán kialakultak a nemzeti asztrológiai módszerek illetve iskolák. Így vannak eltérések egyes földrajzi területeken használt módszerek között, más rendszert használnak Angliában és mondjuk Németországban. Az egyes rendszereknek viszont megvannak az azonos pontjai, így az eredmények ugyan azok, csak a megközelítés útja indul más és más irányból. A magyar asztrológia a német hagyományokhoz áll közel. Itthon már 1947-től kezdtek szisztematikusan asztrológiát oktatni a Körösi Csoma Sándor Keletázsia Kutatóintézetben, előbb Kozmobiológia álnéven majd asztrológia címszóval. Jelenleg a Baktay Ervin Asztrológiai Egyesület folytat ilyen irányú oktatást. Ezen kívül már több iskola is létezik, illetve más oktatási keretbe beépítve tanulható több helyütt asztrológia.

Hozzászólások

50 MichaelElerb
2017. június 20. 11:52
wh0cd324071 generic medrol
49 MichaelElerb
2017. június 20. 00:55
38 ppst
2017. június 07. 10:34
Cheap Toms Shoes Outlet, Vans Black Sneakers, zapatos de futbol nike, Nike Shox discount Sale, converse store, ADIDAS NMD SALE ON LINE, Jordan Schoenen, prada outlet, Nike Online Store, Moncler Jackets Discount Marketplace, Michael Kors, Nike Air Sneakers, chaussure basket homme, Coach Bags On Sale, Discount TOMS, Nike Soccer Cleats Boots, zapatilla adidas, Descuentos Nike, Pandora Official Website, toms shoes outlet, Jordan Store, abercrombie and fitch store, nike schuhe günstig, cheap nike air max, Michael Kors Clearance, Nike Store, Cheap Michael Kors, Nike Air Max Cheap, zapatillas running, Discount Ray Ban Sunglasses, New Air Max 2017, Nike Roshe Run Sale, retro jordans for cheap, scarpe hogan outlet, Yeezy Shoes Discount Marketplace, Air Max Sneakers, Air Max Pas Cher, hogan scontate, Cheap Michael Kors Handbags, botas de futbol, nike sb stefan janoski, Nike Pas Cher Femme, Discount Christian Louboutin Shoes, nike jordan shoes, new yeezy shoes, Air Jordan Retro Sale, Nike Factory Store, moncler jacket sale, canada goose jackets on sale, Adidas Originals Stan Smith, Pandora Store Sale, Cheap Real Jordans, Moncler Outlet Online, Canada Goose Outlet, Canada goose dam, pandora beads, ugg clearance, air force one pas cher, Nike Air Jordan 11, Discount Air Max, Cheap Louboutin Heels, Adidas Soccer Cleats Cheap, nike mercurial soccer cleats, Air Nike, ugg factory outlet, Air Max 90, Ugg Pas Cher Femme, North Face Outlet, christian louboutin outlet, Negozi Pandora, pandora jewelry store, Adidas Neo Discount Sale, Jordan Shoes Air, nike sneakers, Michael Kors Outlet, new jordan releases, TOMS OUTLET, nike sportschuhe, Nike Zapatos, Moncler Sale, Nike Air Damen, Nike Shoes Discount Marketplace, Yeezy Black, Nike Outlet, Canada Goose Outlet, Original Ugg Boots, Cheap Toms Outlet Store, nike air jordan pas cher, Pandora Style Beads, Cheap Michael Kors Tote Bag, Yeezy Men, UGG BOOTS FOR WOMEN, chaussure Nike homme, nike air max running shoes, nike tn pas cher, TOMS SHOES OUTLET, zapatillas nike baratas, nfl store, Michael Kors Handbags Discount, Adidas Superstar Sale Online, Doudoune Moncler Site Officiel, fitflops sale uk, new pandora charms, Pandora Outlet, Timberland Outlet, adidas outlet, suivre un envoi, Air Max Kopen, Christian Louboutin Heels, Nike Shoes Online, Ray Ban Sunglasses Online, Nike Air Pas Cher, Boost Yeezy Sale On Line, Nike Air 90, cheap uggs, scarpe nike, pandora outlet store, Boutique Ugg, Cheap Nike Huarache, chaussures nike pas cher, günstige nike schuhe, Louboutin Wedding Shoes, Moncler Outlet Store, Yeezy Boost Sale Online, Jordan Sneakers For Sale, Cheap True Religion Jeans, nike air, Chaussure Air Max, Canada Goose Womens Coats, Nike Air Max Goedkoop, Ugg Pas Cher En France, Adidas Originals Superstar, goedkope nike air max, Nike Tn Requin Pas Cher, reebok running shoes, huarache sneakers, Chaussure Nike Air Max Pas Cher, Air max levně, Soccer Boots Outlet nike, vans shoe store, Hugo Boss Sale, Air Max Femme, Cheap Air Max, Ray Ban Sunglasses Cheap, 23 IS BACK Store, toms sale, official NHL jerseys, TOMS For Sale, Adidas Shoes Discount Marketplace, cheap uggs for women, louboutin heels, ugg store, Cheap True Religion Jeans, Nike Air Women, Doudoune Moncler Femme Pas Cher, Adidas Superstar, Kobe Shoes Nike, Nike Shox Cheap, Adidas Yeezy Cheap, Uggs For Cheap, longchamp bags on sale, Pandora Store, Uggs Pas Cher Soldes, Hyperdunk 2014, Cheap Nike Air Huarache, Adidas Yeezy Boost 350 For Sale, Scarpe Air Max, Air max dam, nike shoes, Official Toms Shoes Outlet, Toms Outlet Online, coach factory outlet online, Pandora Store, Hogan Outlet, Boty Nike Air, Nike Air Huarache For Sale, Ugg boots Sale, Cheap Air Max Trainers, Stone Island Outlet, Ugg Outlet Online Store, billige nike sko, adidas store, Nike Shoes Sale Store, canada goose jacket outlet, newest lebron shoes, Doudoune Moncler Pas Cher, Toms Factory Outlet, womens nike air max
12 20170429 yuanyuan
2017. április 29. 05:56

jimmy choo shoes


dodgers jerseys


michael kors bags


louis vuitton outlet store


red bottom heels


michael kors outlet clearance


longchamp sale


chaussures louboutin


cheap oakley sunglasses


ralph lauren outlet online


true religion jeans outlet


tigers jerseys


pandora charms sale clearance


fitflops sale clearance


lebron shoes


toms


adidas ultra boost


michael kors outlet clearance


adidas


ralph lauren outlet online


longchamp bags


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet online


nike air huarache


fit flops


michael kors outlet store


nike sneakers


kd shoes


nike outlet


fitflops


cheap jordan shoes


nfl jerseys


thunder jerseys


yeezy boost 350


christian louboutin outlet


polo ralph lauren outlet online


true religion jeans outlet


nike outlet store


pandora charms sale clearance


yeezy 350 boost


fitflop


michael kors outlet store


louis vuitton factory outlet


adidas superstar shoes


rockets jerseys


coach factory outlet


coach outlet online


longchamp bag


polo ralph lauren


hermes bags


oakley sunglasses outlet


louis vuitton


cardinals jerseys


louboutin outlet


adidas yeezy boost 350


true religion outlet store


yeezy shoes


kate spade outlet store


tory burch outlet online


coach factory outlet online


air max


birkenstock shoes


coach outlet online


michael kors


coach purses


abercrombie outlet


jordan uk


jordan femmes pas cher


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin


jerseys cheap


mlb jerseys


adidas running shoes


pandora charms outlet


cheap jerseys


rolex replica watches for sale


timberland boots outle


michael kors outlet clearance


polo ralph lauren outlet


marc jacobs


birkin handbags


christian louboutin sale


moncler uk


coach outlet store online


nike blazer low pas cher


air max


michael kors


yankees jerseys


air jordans


adidas yeezy boost


fred perry shirts


adidas superstar trainers


montblanc pens


true religion


coach factory outlet


louis vuitton factory outlet


kate spade outlet online


burberry outlet


fitflop shoes


mulberry uk


coach outlet store online


fitflops


nike free 4.0 flyknit


discount oakley sunglasses


sac louis vuitton


ray ban sunglasses outlet


fitflop


air max 90


michael kors outlet online


coach outlet online


versace


kate spade bags


mulberry uk


mont blanc pens


louboutin outlet


rolex watches


coach outlet online


adidas


tods outlet


louis vuitton handbags


ray ban sunglasses sale


coach outlet online


ralph lauren outlet


nike uk


oakley sunglasses cheap


discount oakley sunglasses


coach outlet store online clearance


fitflops clearance


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


air max 90


coach outlet online


ralph lauren outlet


tory burch outlet online


ralph lauren


michael kors outlet online


oakley sunglasses outlet


coach factory outlet online


white sox jerseys


burberry outlet store


polo ralph lauren outlet


toms outlet


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


toms


toms shoes


fit flops


marc jacobs outlet


cheap jordan shoes


true religion outlet online


tommy hilfiger windbreaker


cheap air jordans


patriots jerseys


pandora


celine outlet online


vans store


prada outlet online


michael kors outlet online


gucci


nike roshe one


discount oakley sunglasses


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


louboutin outlet


kate spade outlet online


montblanc


curry shoes


polo ralph lauren outlet online


coach outlet store


birkenstock uk


longchamps


ed hardy uk


ralph lauren sale


heat jerseys


ralph lauren outlet online


christian louboutin


hermes outlet


ray bans


coach handbags outlet


hollister clothing


michael kors outlet store


air max shoes


yeezy boost 350


red sox jerseys


louis vuitton outlet online


nike outlet store


true religion sale


mulberry bags


ray ban sunglasses discount


coach outlet store


hermes bag


louis vuitton outlet online


moncler coats


sac louis vuitton pas cher


jordan shoes


birkenstock outlet


nike outlet


pandora charms sale


jordans


adidas store


polo ralph lauren outlet online


fitflops sale clearance


pandora jewelry outlet


true religion jeans outlet


tommy hilfiger outlet


nike air force


eltics jerseys


hollister clothing store


ray ban glasses


beats wireless headphones


mbt


coach factory outlet online


yeezy boost 350


yeezy shoes


nmd adidas


coach outlet online


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren


pandora charms sale clearance


vans outlet


longchamp soldes


coach outlet store online


beats headphones


michael kors bags


cheap rolex replica watches


ralph lauren sale clearance uk


fitflops clearance


nike store


ralph lauren outlet online


longchamp bag


mlb jerseys


hermes bags


texans jerseys


cheap nike sneakers


nike air max 95


birkenstock outlet


pandora charms sale clearance


michael kors


michael kors outlet online


red bottom


kate spade purses


adidas trainers


michael kors outlet clearance


michael kors handbags clearance


ray ban sunglasses outlet


levis outlet


coach outlet


mbt


pandora jewelry outlet


yeezy boost


nike air max


air jordan shoes


birkenstocks


cheap oakley sunglasses


christian louboutin outlet


nfl jerseys wholesale


warriors jerseys


sac longchamp


coach factory outlet


jordan retro


adidas superstars


toms


mulberry


louboutin pas cher


coach outlet online


coach factory outlet online


christian louboutin shoes


longchamp outlet store


christian louboutin pas cher


ralph lauren


michael kors


michael kors outlet store


longchamp handbags


cheap rolex watches


kate spade outlet


michael kors


harden shoes


adidas yeezy boost


louboutin shoes


coach factory outlet


nike tn pas cher


adidas yeezy boost


true religion jeans outlet


valentino outlet


michael kors outlet canada


nike flyknit


adidas outlet store


yeezy boost


longchamp bags


polo ralph lauren outlet online


michael kors bags


coach outlet online


cavaliers jerseys


yeezy shoes


adidas nmd runner


adidas nmd runner


adidas nmd runner


michael kors outlet


pandora bracelet


michael kors outlet store


coach outlet online


tory burch sale


louis vuitton outlet online


adidas superstars


coach factory outlet online


cheap oakley sunglasses


49ers jerseys


gucci outlet online


ralph lauren sale


michael kors handbags


dolce and gabbana outlet online


coach factory outlet online


louboutin shoes


kobe bryant shoes


coach outlet online


yeezy boost 350


nike outlet online


louis vuitton bags


chaussure louboutin pas cher


adidas uk


birkenstocks


louis vuitton purses


james shoes


chi flat iron


true religion uk


true religion outlet store


polo ralph lauren outlet online


jordan shoes


cheap jordan shoes


discount oakley sunglasses


cheap nfl jerseys


coach outlet store


ghd straighteners sale


gucci bags


phillies jerseys


ray bans


michael kors


dansko


adidas nmd r1


michael kors outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet


ed hardy store


coach outlet online


pandora charms outlet


nike free run


adidas trainers


polo ralph lauren


adidas nmd r1


red bottom shoes for women


cheap jordan shoes


coach factory outlet online


kate spade outlet online


gucci handbags outlet


true religion jeans


coach outlet online


cheap jordan shoes


birkenstock


yeezy boost


red bottom


polo ralph lauren


christian louboutin sale


oakley sunglasses outlet


ray ban glasses


nfl jerseys cheap


michael kors outlet clearance


mont blanc pen


louis vuitton outlet online


coach factory outlet


fake rolex watches


lakers jerseys


cheap ray ban sunglasses


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


gucci bags


ed hardy outlet


kd 8 shoes


coach outlet store online


adidas nmd r1


michael kors outlet online


bulls jerseys


coach factory outlet online


kate spade bags


mlb jerseys


moncler jackets


ralph lauren sale


pandora jewelry


cheap air max


mulberry outlet uk


michael kors handbags outlet


louboutin shoes


mulberry handbags


rolex replica watches


hermes outlet online


coach outlet online


michael kors handbags outlet


rangers jerseys


wireless beats headphones


longchamp pliage


gucci borse


nike air max 95


nike roshe shoes


fitflops sale


coach factory outlet online


adidas sneakers


ralph lauren outlet


christian louboutin outlet


moncler jackets


coach outlet online


michael kors outlet canada


mlb jerseys


coach outlet online


christian louboutin


discount nike shoes


adidas nmd r1


bercrombie


moncler outlet online


coach outlet online


michael kors outlet online


louis vuitton outlet store


dansko outlet


cubs jerseys


swarovski uk


coach outlet canada


adidas outlet store


adidas sneakers


eahawks jerseys


coach factory outlet


coach factory outlet online


coach outlet online


longchamp handbags


nike free run flyknit


adidas nmd runner


air max


air jordans


fit flops


burberry outlet


air max outlet


rolex watches


birkenstock outlet


ralph lauren


coach factory outlet store


ray ban sale


gucci


kate spade


gucci outlet online


moncler uk


purs jerseys


pandora charms sale


nike outlet store online


nike sneakers


adidas outlet online


pandora charms outlet


air max 90


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet online


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


mont blanc pen


michael kors


toms outlet


coach outlet store


celine handbags


cheap oakley sunglasses


pandora jewelry store


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


fitflops sale


ray ban sunglasses cheap


chaussures louboutin


pandora jewelry


oakley sunglasses on sale


nike outlet store


christian louboutin shoes


coach outlet store online


coach factory outlet online


michael kors outlet store


michael kors uk


coach outlet online


swarovski sale


yeezy boost 350 v2


polo ralph lauren


burberry outlet online


coach factory outlet online


coach outlet store online


cheap jerseys


polo ralph lauren pas cher


hollister kids


kate spade handbags


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


burberry sale


oakley sunglasses wholesale


moncler pas cher


coach outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


michael kors


kate spade uk


packers jerseys


coach factory outlet online


longchamp bags


fitflop shoes


pandora charms


ralph lauren sale clearance uk


gucci handbags outlet


tods shoes


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


true religion jeans outlet


longchamp handbags


adidas sneakers


cheap nike shoes


cowboys jerseys


ralph lauren outlet


fitflops sale


pandora charms


michael kors bags


fendi bags


toms outlet store


broncos jerseys


ghd hair


louboutin outlet


fred perry polo shirts


pandora outlet


michael kors outlet


pandora charms


yeezy boost


michael kors purses


polo ralph lauren outlet


adidas outlet online


christian louboutin uk


ralph lauren sale


swarovski crystals


parada bags


giants jerseys


coach factory outlet


rolex replica watches for sale


michael kors outlet store


kate spade outlet online


michael kors uk


oakley sunglasses outlet


ed hardy clothing


ralph lauren


christian louboutin outlet


nfl jerseys wholesale


coach outlet online


michael kors outlet online


sac longchamp


michael kors


beats by dre


christian louboutin shoes


discount oakley sunglasses


michael kors outlet store


discount oakley sunglasses


6 Sjcg123
2016. november 30. 13:24

huarache sneakers


Moncler Sale


cheap air max outlet


zapatos de futbol nike


nike air max running shoes


Nike Factory Store


michael kors bags outlet


ray ban wayfarer eyeglasses


ugg boots cheap


nike schuhe günstig


Jordan Sneakers For Sale


Ugg Noir Pas Cher


Uggs Pas Cher Soldes


Moncler Soldes


louboutin heels


Nike Air Jordan 11


ugg store


canada goose vest


tru religion jeans


Nike Zapatos


Doudoune Femme Pas Cher


abercrombie and fitch store


Womens Ugg Boots


nike shoes


Ray ban sale online


Orecchini Pandora


Timberland skor


cheap christian louboutin


sac coach soldes


moncler girls


Negozi Pandora


Doudoune Moncler Solde


Ugg boots Sale


Jordan Store


adidas store


sac a main michael kors


Chestnut Ugg Boots


nike joggesko


australia uggs outlet


Original Ugg Boots


Veste Moncler Pas Cher


Botte Ugg Femme


longchamp bags on sale


new yeezy shoes


nike tn pas cher


cheap real uggs


ugg boots outlet online


scarpe hogan outlet


Bottes Ugg Femme Pas Cher


nfl store


adidas schoenen


new jordan releases


Canada Goose Official Site


Ugg Boots On Clearance


ugg boots classic


Doudoune Moncler Pas Cher


Ugg Pas Cher Femme


nike sb stefan janoski


Soccer Boots Outlet nike


Toms Shoes For Women


Moncler Store


Nike Online Store


air jordan


hyperdunk 2014


newest lebron shoes


hogan scontate


canada goose jacket outlet


Doudoune Femme Pas Cher


Anelli Pandora


Jordan Future


moncler coats for women


nike free


Canada Goose Sale Outlet


coach factory outlet online


Uomo Hogan


pandora jewelry store


official NHL jerseys


Adidas Shoes Discount Marketplace


Cheap Michael Kors


pandora outlet store


adidas kläder


portafoglio michael kors


Coach Bags On Sale


nike sportschuhe damen


Canada Goose Outlet


Nike Store


nike air


new pandora charms


cheap nike air max


nike sportschuhe


nike chaussures


retro jordans for cheap


Michael Kors


Michael Kors handbag on sale


pandora beads


canada goose online store


cheap uggs for women


zapatilla adidas


Lebron 13


fitflops sale uk


toms sale


vans shoe store


goedkope nike air max


michael kors handbags on sale


Canada Goose Online


Ugg Classic Tall


Chaussure Nike Pas Cher


uggs outlet


Jordan Schoenen


Air Jordan News


Doudoune Moncler Pas Cher


botas de futbol


reebok running shoes


pandora bracelet charms


Ugg Homme Pas cher


Pandora Official Website


Sneakers Nike


Michael Kors handbag discount


nike air jordan pas cher


ugg outlet online


converse store


ugg boots for women


adidas outlet stores online


Ugg Button


nike sneakers


pandora rings


religion store


nike air schuhe herren


Boutique Ugg


Moncler Outlet Online


canada goose coats


Canada Goose Sale


christian louboutin outlet


chaussure basket homme


pandora charm bracelet sale


hogan rebel donna


canada goose kensington


moncler jacket sale


chaussure Nike homme


longchamp tote bag


uggs for women


Sheepskin Ugg Boots


pandora online


Air Jordan Release Date


ugg factory outlet


canada goose jackets on sale


nike jordan shoes


oakley sunglasses clearance


Soldes Ugg


Doudoune Moncler Site Officiel


nike mercurial soccer cleats


chaussures nike pas cher


moncler outlet


womens nike air max


air force one pas cher


zapatillas nike baratas


uggs for cheap


Air Huarache


prada outlet


Air Max 90


toms shoes outlet


chaussures de foot pas cher


23 is back


Ugg Grise Pas Cher


billige nike sko


canada goose jackets for women


adidas outlet


Ugg Outlet Online Store


ugg clearance


scarpe nike


Pandora Beads And Charms


Toms Outlet Online


Moncler Jacket Womens


cheap uggs


Ugg Femme Pas Cher


Uggs Outlet Store


australia uggs outlet


nike damenschuhe


zapatillas running


Bottes Ugg Pas Cher


canada goose sale online


Veste Moncler Femme


1130Sjcg
Szóljon hozzá ön is
Kép újratöltése