Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Csillagjegyek


Kos
Bak

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

Csillagjegyek
Szűz


A SZŰZ (Virgo)
augusztus 24 – szeptember 23


Az augusztus 24-től szeptember 23-ig tartó csillagászati hónapot ma a Szűz havának nevezik, pedig a Nap több mint egy hónappal később lép e csillagképbe. Régen az augusztust, az aratás, a betakarítás hónapját nevezték így; s a kalászos szűzanya istennővel, Démétérrel azonosították. Démétér volt a csillagkép védnöke az Olümposzon. Egyiptomban Izisz égi képmása volt. Örökösük a keresztény szűzanya, Mária lett. A népi vallásosságban az arató szűz alakja azonossá vált Máriáéval.
A szűz legfényesebb csillaga a nappálya mellett pislákoló Spica (Kalász). Valamikor az i.e. 7-5. évezredben adhatott jelt a Kalász az aratás megkezdésére. A Kalász jelentőségének elhalványulását jelzi, hogy már az ókorban új jelvények tűntek fel a Szűz kezében: fáklya például, mely az alvilágban ragadt Perszephoné jelképe, ami azt jelenti, hogy az aratás istennője helyett a földbe került mag úrnője veszi át az őszi vetés időpontja felé haladó Szűz szerepét.
A szomszédos Mérleg csillagkép eredetileg szintén az alvilág királynőjének volt a jelképe, csak később lett belőle az igazságszolgáltatás megszemélyesítője.
Az arató Szűz megváltozott szerepkörét az is jelzi, hogy egyik csillagát már az ókorban Szőlőművelőnek nevezték.

A Szűz legismertebb mitológiai megszemélyesítője az egyiptomi Izisz története adott magyarázatot arra, miért olyan halvány a Szűz fejének csillaga. Az istennő, aki fia és a nagybácsi küzdelmében az előbbi oldalára állt, döntő pillanatban mégis megsegítette a nagybácsit, ezért fia haragjában levágta anyja fejét. Ez a mozzanat aratásjelkép is lehetne, hiszen az ember sokáig csak a gabona fejét, a kalászt vágta le aratáskor, a szárat lábon hagyta. A Szűz „fejetlensége” kapcsolatban állt azzal is, hogy az egyiptomi igazságszolgáltatást kezdetben fejetlenül ábrázolták.
A Szűz a zodiakális ember testén a hastájékra esik, így lett általában az emésztőnedvek ura.
Mercurius, a görög Hermész a Rák jegy és hónap Olümposzi védnöke; asztrológiai ura a Szűznek és az Ikreknek. Égi teste a Naphoz legközelebb álló Merkúr bolygó. Nevét egyesek Szarama hajnal- és szélistennel hozzák kapcsolatba, mások a görög mozgás szóból eredeztetik, ismét mások a phallikus kőoszlopokban, a hermákban, Hermész állítólagos első ábrázolásaiban vélik megtalálni nevének gyökerét. Hermész az alkony és a hajnal közti átmenet széles istene is volt. A Merkúr bolygó, Naphoz való közelsége miatt, csak közvetlenül napkelte előtt és napnyugta után látszik. E két napszak a szelek ideje is. Hermész klasszikus ábrázolásai is szélességre utalnak, hiszen szárnyas saruja van, és mozgása olyan, mint az atlétáké.
A Merkúr a leggyorsabb bolygó, 83 nap alatt kerüli meg a Napot. Csupa szellemi találmányt tulajdonítanak neki. Az ékesszólást és a józan észt képviseli, de az okkult tudományoknak is ő a mestere. Egyszerre volt a tudósok és a varázslók istene. Ő a számtan és mértan, a csillagászat és csillagjóslás, a hét húrú lant, melynek zenéje a hét planéta mozgásának összhangját jelképezi, a kocka és más szerencsejátékok, s legfőképp az írás feltalálója. A betűket a madarak röptéből alkotta meg. Az átmenet ura. Az úton járók, kereskedők, tolvajok, vándorló pásztorok istene, az égiek küldönce, a lelkek vezetője, aki a túlvilági Kharón ladikjához irányítja a holtakat.
Hermész phallikus isten is. Ő volt Erosz tanítómestere. Hermész szent madara a kakas, a hajnalnak és a férfiasságnak egyaránt jelképe. Úgy tartják, hogy a Merkúr jele – Hermész kígyóhurkos botját stilizálja, mely szintén szexuális jelkép. A jel maga a szűzies Hold és a csapodár Vénusz jeléből van összerakva.
A Szűzben a lélek befelé fordulva, koncentrált irányban igyekszik pótolni az előző fokozatban szétárasztott erőket és megóvó, összetartó hajlammal fejti ki tevékenységét. Mint minden negatív jegyben, az érdeklődés itt is az anyagi, földies dolgok felé fordul, a gyűjtés, és a meglévőkről való gondoskodás lép előtérbe. Az Oroszlánban már öntudatra ébredt Én itt is követeli a magáét, de a visszahatás is kiütközik: A Szűz-típus erősen önös s önző, de ezt elleplezi, sőt kész önmagát mások szolgálatába állítani, mintha ösztönösen le akarná bontani önösségének várát. Míg az Oroszlán két kézzel szórta a javakat, a Szűz takarékoskodik az anyagiakkal és a maga erőivel is. Erre szüksége van, mert az előző létszakasz túlságosan fecsérelte az erőket és a Szűznek meggondoltan kell gazdálkodnia a megmaradt energiákkal. Ez a visszahatás és a jegy negatív jellege hozzák magukkal, hogy a Szűz életereje csekélyebb, betegségre könnyebben hajlamos, s óvatos, aggodalmas természete még ezt is túlbecsüli, fél a bajtól és elővigyázatosan igyekszik elkerülni minden betegséget, sőt odáig megy, hogy képzelt betegségek rabjává válik. Gondos, szorgoskodó mivoltban minden figyelmét az anyagi dolgokra irányítja, de a benne uralkodó negatív Merkur-jelleg folytán értelmi-szellemi érdeklődéssel fordul feléjük. Az anyagot már nem önmagáért becsüli, minta Bika, nem is a felhasználásával törődik, mint a Rák, hanem mélyebb természetével igyekszik tisztába jönni. Ráeszmél, hogy az anyag nem is olyan egyszerű és nyersen kézzelfogható valami, aminek pl. a Bika tartja, hanem rejtelme, titkokkal teljes; értelmi-szellemi hajlama kutató törekvéssel párosul, kritikának vet alá mindent és igyekszik ismereteket szerezni, - kifürkészni a dolgok mivoltát. Ebben a tekintetben a másik merkuri jegyre, az Ikrekre emlékeztet, de nem felszínes és csapongó, hanem mélyreható és megfontolt, sőt nehézkes és aprólékos.
Kutat, tapasztal és a megismerteket rendszerbe foglalja, hogy könnyebben áttekinthesse. Az anyag természete mindennél jobban érdekli, ezért a kémia kifejezetten Szűz-jellegű tudomány. De nemcsak az anyagot igyekszik megismerni, hanem az ember viszonyát is az anyaghoz, általában az anyagi létformát; gondolkozóvá, bölcselkedővé és vizsgálódóvá válva keresi mindezek értelmét és az eredményeket megint csak rendszerbe foglalja. A rendszeresség mintha az Oroszlán rendszertelen szétáradásának visszahatása volna a Szűzben. Aggodalmas gonddal tart rendet, pontos, pedáns, kínosan ügyel a rendre és a tisztaságra, mindennek áttekinthetően, sorba rakva kell rendelkezésre állnia, cédulákkal látja el a dolgokat, ellenőrzi a kiadást és a bevételt. Ezzel a hajlamával az úgyis merkúri jellegű kereskedelemben a magasabb fokú, fejlettebb ágazatot képviseli, a szabályozott, megszervezett kereskedelmet és a banküzletet. a dolgok megismerésére törekedve tudományos, rendszerező munkásságban is megtalálja a helyét. Rendet teremt a világ dolgaiban, amelyeket az előző jegy, az Oroszlán olyan kedves könnyelműséggel és adakozó kedvvel szórt szét. S éppen ezért nagyon szigorú a kritikájában, amikor rendszertelenséggel és nagyvonalú könnyedséggel találkozik. Az Oroszlán uralkodnivágyásának is megvan a maga visszahatása: a Szűz készségesen szolgál, alárendeli magát a felsőbbségnek és erőit meggyőződéssel bocsátja mások irányító tekintélyének rendelkezésére. Ezért legjobban alárendelt állás, az alkalmazotti minőségben való munkálkodás felel meg természetének, ha pedig mégsem így helyezkedik el, akkor legszívesebben magányosan, félrevonulva tevékenykedik, anélkül, hogy másokat a maga szolgálatában állítana.

A Szűz jellemzése
A Szűz a hideg és száraz ősminőségekből tevődik össze, mégpedig a száraz túltengésével, emiatt a benne rejlő energia földi és feszült. Kitartó, anyagias.
A Szűz gondos, szorgalmas mivoltában minden figyelmét az anyagi dolgokra irányítja, de a benne uralkodó Merkúr jelleg folytán értelmi-szellemi érdeklődéssel fordul feléjük. Az anyagot már nem önmagáért becsüli, mint a Bika, nem is a felhasználásával törődik, mint a Rák, hanem mélyebb természetével igyekszik tisztába jönni. De meg akarja ismerni az ember viszonyát is az anyaghoz. Gondolkodóvá, bölcselkedővé, vizsgálódóvá válva keresi mindezek értelmét, és az eredményeket rendszerbe foglalja.
A Szűz gyakorlati lény, aki megérzi az élet realitásait. Sorsa a szolgálat, a munka, más emberek tanítása, gyógyítása. De ez csak részben fakad természetéből, az önfeláldozással önösségét is leplezni akarja, ösztönösen le akarja rombolni önösségének várát.
Mindenben a józanész a legfőbb tényező nála, és csak másodsorban az érzelem. Lehet idealista is, de ez sohasem eget verő, robbanó, hanem erősen korlátozott. Lelkesedését valóságérzet hatja át. Ugyanaz a gyakorlati érzék jellemzi, mint a Bikát, csak itt nem birtoklóan, és labilis minősége miatt nagyobb az alkalmazkodóképessége.
Megvan benne ugyanaz a mentális hangsúlyozottság, mint az Ikrekben, de a földiesség miatt kevésbé könnyed, légies. Kitűnő fejű, logikája éles. Gyors a felfogóképessége, mindent könnyen sajátít el. Szeret dolgozni, kitartó és türelmes. Különlegesen jó megfigyelőképessége van, bele tud merülni a dolgok legkisebb, legaprólékosabb részleteibe is. Emlékezőképessége is nagyon jó. Egyik legjellemzőbb tulajdonsága az erős kritikai beállítottság. Kritikája nem rosszakaratú, de sokszor kellemetlen, csípős és gúnyos. Ez mozoghat szellemi síkon, de válhat színtelen szigorúsággá is embertársai minden hibájával vagy tökéletességével szemben. Ilyenkor a kritika szúr és sebez, mint egy tőr.
A Szűz nem a nagyvonalúság embere. Rendszeressége mintha az Oroszlán rendszertelen szétáradásának visszahatása volna. Aggodalmas gonddal tart rendet, pontos, pedáns, kínosan ügyel a részletekre és a tisztaságra, mindennek áttekinthetően, sorba rakva kell állnia. Amilyen jó ez a tulajdonság, olyan veszélyes is, mert a kis hibák felkutatása annyira lefoglalhatja, hogy mellette elnézi a lényeget, belegabalyodik a részletekbe. Tulajdonképpen a munkák befejezése, az utolsó finom csiszolások elvégzése, az apróbb hibák kijavítása lehetne igazi hivatása.
A Szűz természetesnek, magától értetődőnek veszi, hogy földi életben nem érheti el a nagy magasságokat. Ő a dolgozó, a munkás, akinek izzadságos munkája biztosítja az emberiség számára a mindennapi kenyeret. Meg van róla győződve, hogy bármit is csinál, azt egy magasabb cél érdekében teszi. Csendes és mélabús fajta. A gond és a kellemetlenség erősen lehangolja, szemmel láthatóan közönyössé válik a külvilág minden benyomásával szemben.
A Szűz ember gyakorlatias, mindenből hasznot akar húzni, higgadt, céljai elérésében szívós. Labilissága sokoldalúságot, változékonyságot, de szétforgácsolódást is hozhat. Nehezen jön indulatba, fegyelmezett, lehetőleg elkerül mindent, ami lelki egyensúlyát felborítaná. De ha valaki igaztalanul bántja, megsérti, hosszú ideig benne marad a fullánk. És ha teheti, megbosszulja. De sosem csinál presztízskérdést állásfoglalásából, ha belátja, hogy ő a hibás, megbocsát. Különös jellegzetessége, amit már a Ráknál is megfigyelhettünk, a gyűjtőszenvedély. Valamit minden Szűz gyűjt, legalább egyszer az életében. Rendkívül mozgékony, és megvan az a különös adottsága, hogy kitűnően tud közvetíteni ellentétes gondolkodásúak között. Nagy az igazságérzete. Társságban kedvelt ember, kellemes csevegő, szellemes, de indokolatlan, erős visszavonultsági kényszer, tartózkodó hajlam van benne az emberekkel szemben. Jó a diplomáciai képessége, de ez nem veleszületett adottság, hanem életkörülményei kényszerítik ki belőle. Kitűnő az üzleti érzéke is, így mindig megtalálja a kivezető utat.
A Szűz ember szigorú, de nemcsak mással, hanem önmagával szemben is. Ha önzését és kritizáló kedvét le tudja győzni, vagy legalábbis a minimumra csökkenteni, akkor sok kellemetlenségtől óvja meg magát. Sokoldalú, ezért gyakran egyszerre több irányú elfoglaltságot is keres magának. Sokszor kitartó, mégis hajlik a határozatlanságra és félénk. Rábeszélő képessége viszont kitűnő, könnyen meg tud győzni bárkit véleménye igazságáról. Igénytelen típus minden vonatkozásban. Titoktartó, úgy mások, mint saját titkait illetően.
Szereti a szépet és a tisztát, nemcsak az anyagiakban, hanem a szellemiekben is. Taszítja, ami durva, szemérmetlen, piszkos. Ahol szeretik, ott odaadó, bizalmas, nyílt és megbízható, másokkal azonban hallgatag és tartózkodó. A Szűz ember egész gondolatvilága hideg. Hiányzik belőle a fantázia, az illúzió, a szárnyalás. Az ő boldogsága a könyv.
A tökéletlenebb típusnál a képességek visszájára fordulnak. Fontoskodik, semmiségekről fecseg, túl aprólékos, minden pletyka és jelentéktelen dolog világrengető üggyé nő a szemében, kíváncsiskodik, magánügyekben kotorászik, munkakerülő, önző, csökönyös emberré válik.
A közepes típus felismerhető unott, közömbös, apatikus arckifejezéséről. Ő a gépezet egy érzéketlen része. Még a magasrendű Szűz típus is küzd az alacsonyrendűségi érzéssel. Nincs benne becsvágy, hiúság, egyetlen törekvése, hogy öreg korára biztosítsa maga számára a jólétet.
Családjáért, közeli hozzátartozójáért önfeláldozásra is képes. Önzése egyébként furcsa összetételű. Értelmi hidegsége ellenére is emberi tud lenni. Számára az ésszerűség a fontos. Tehát akkor ad másoknak, ha ezt logikusan meg tudja magának magyarázni. Amikor mások szerencsétlenségét látja, benne is megmozdul a szív, és ha a számára már összegyűjtötte a szükséges anyagiakat, akkor szívesen ad, mértékkel.

A Szűz ura a Merkúr
Az értelem, az értelmi felfogás, a logikus ész, a fogékonyság és tapasztalatszerzés planétája. Mindennel kapcsolódó mozgékony, változatos. Hozzá tartozik minden, ami az érintkezéssel, összeköttetéssel, közvetítéssel van kapcsolatban; az írástól a kereskedelemig, a postától a banküzletig. A Merkúr mutatja az ember mentális képességeit, a mozgási hajlamot, helyváltoztatási ösztönt. Az intelligenciáért is felelős abban az értelemben, hogy ilyen gyorsan vagyunk képesek megérteni a dolgokat. Igaz ez az emlékezőképességtől és a gondolkodásunktól is függ.
A többi bolygóval ellentétben, az asztrológiában semlegesnek tartják a Merkúrt, mely mindig azokhoz a hatásokhoz idomul, melyekkel kapcsolatba került.
A Merkúrra hangolt ember legkarakterisztikusabb tulajdonsága a lendületesség, a fiatalosság és a báj. Villámszerűen reflektál, a természete rapszodikus. A Merkúr a trükközők őstípusa. A dolgok nem azok, aminek látszanak.

A Szűz és a szerelem
A Szűz típus érzéki élete gyengén fejlett. Életében aránylag nagyon kis szerepet tölt be az erotikum. Statisztikailag is bebizonyosodott, hogy a legtöbb vénlány és agglegény közülük kerül ki. Szexuális merészsége úgyszólván nulla, inkább barátságra hajlik, mint szerelemre. A szerelem inkább esztétikai érzés, mint lángolás nála. Szerelmi viszonya inkább egy kellemes társalgás határai között mozog. Az érzéki vágy nála többnyire háttérben marad.
Jól tud alkalmazkodni partneréhez, szívesen veszi a ragaszkodást, a szeretetet, a lelki melegséget, de valódi szenvedély nagyon nehezen lobban fel benne.
Házassága is értelmi alapokon nyugszik. Nem a szerelem, hanem a megfontolás viszi az anyakönyvvezető elé. Ha partnere nem a lángoló tüzet keresi benne, akkor alkalmas a házasságra.
Mindennek ellenére szerelmi és házassági ügyei zavarosak. Maga sincs tisztában soha saját érzelmeivel. Labilitása miatt határozatlan, bizonytalan. Ugyanakkor válogatós is. Házas életét pedig az a veszély fenyegeti, hogy hajlama van a titkos viszonyokhoz, ami egyrészt az elfojtott fantáziának köszönhető, másrészt pedig, hogy egyszerre több felé szeret elfoglalva lenni, és ezt néha szerelmi téren is érvényesíti.
A Szűz mindenben magas követelményeket támaszt. Partnere legyen kellemes látvány, magatartása pedig feleljen meg a Szűz illendőségről és kívánatosságról kialakított elképzeléseinek. Kétségtelenül megesik, hogy úgy érezzük, igazságtalanul kritizál minket, de ne felejtsük el, önmagával szemben is ugyanolyan kritikus. Ez a jegy tökéletesség utáni vágyából fakad. Végtelenül szőrszálhasogató, minden apró részletet szigorú kontrollnak vet alá. Ha úgy tűnik elmélyedt magában, alighanem éppen azon morfondírozik, hogy intézhetett volna valamit hatékonyabban. Hogy megerősítsük párunk kissé sérülékeny egóját, érdemes legyőzni a zsémbeskedő belső hangját némi elismeréssel, főleg a szexuális teljesítmény terén.
Mivel a beszédes Merkúr uralja, a Szűz kiemelkedő kommunikáció terén, mégis érthetetlenül csendesnek mutatkozik, ha önnön érzéseiről kell megnyilvánulnia. Az is kiderül, hogy amit a kezdetekben megtudunk párunkról, az sohasem mélyül tovább. A látszólag nyílt felszín alatt a Szűz igen félénk, és nehézségei támadnak az érzelmi intimitással.
A Szűz partner minden apró cselekedetéért és tettéért, amelyet naponta megcselekszik értünk, megbecsülést vár. A legtöbb Szűz munkamániás, keményen hajtja magát, ennek következtében feszült. A legjobb, amit biztosíthatunk számára, hogy megteremtjük a lehetőséget a pihenésre és a lazításra.

Egészségügyi vonatkozások.
A Szűz fennhatósága alá tartoznak az emésztőszervek, a has, a hashártya, a belek, a vakbél és a szimpatikus idegrendszer. Merkúr révén a változó betegségek otthona. A Szűz ember érzelmi világa nagy befolyással van testére, szervezetére. A kellemetlen behatások pedig még lelki elváltozásokat is előidézhetnek. Nagyon vigyáznia kell tehát lelki egyensúlyára. A tisztaság és a pontosság is létszükséglet nála. Szervezetének sókra van szüksége, amit főzelékfélékben, gyümölcsökben találhat meg.
A Szűz nem tartozik a legerősebb szervezetűek közé. Rendkívüli módon érdekli az egészségügy, többek között ennek köszönheti, hogy sokszor képzelt beteggé válhat. Hajlamos a bélműködés zavaraira, és ezt a túlzott aggodalmaskodás, aprólékoskodás okozza valószínűleg. A hibás bélműködés reumához és köszvényhez vezethet.
A Merkúr a légző utakra és a tüdőre is befolyással van, így tüdőbajt és légzési zavarokat is okozhat. A sorvadás is Merkúr betegség. A kimerülésre, fáradtságra igen rosszul reagál.

A Szűz gyermek
A Szűz jegyében született gyermek kényes, finnyás, válogatós, de élénk, eszes és szorgalmas. Kész kisebb feladatok megoldására. Egy kissé szégyenlős, épp ezért nem erőszakos. Hibája, hogy érzékeny és kritikus. Ez utóbbi a későbbiek folyamán sok ellenségeskedésnek lehet okozója. Lassan rá kell vezetni a gyereket, hogy először saját magát bírálja, mást pedig csak akkor, ha előtte alaposan meggondolta, megfontolta magában az ítéletet. Meg kell vele értetni, hogy ahogyan ő maga a legkisebb bántalmat sem viseli el jól, úgy mást is megbántanak az ő szavai, kritikája, pláne, ha meglapozatlanok és felületesek. Az iskolában jól tanul, precízen, tisztán dolgozik. Otthon lehetőségeket kell neki adni, hogy használja a kezét, mert ügyes. A Szűz gyermek érzékenysége testére is vonatkozik, ezért folyamatosan edzeni kell, jó karban kell tartani.
Mivel félénk és visszahúzódó lehet, meg kell tanítani merni az akadályokat leküzdeni. Bátorítani kell, hogy ellenálló és határozott legyen. Korán rá kell vezetni arra is, hogy ellenálló és határozott legyen. Korán rá kell vezetni arra is, hogy a részletek, melyekbe oly szívesen belemerül, egészet alkotnak, hogy az árnyalatok mellett a lényeget is lássa.

Kapcsolódó cikkek

Nincs adat!

Híres emberek
Freddy Mercury
Freddy Mercury énekes
1946. szeptember 5-én született brit pop- és rockénekes, zongorista, zeneszerző és ...
Sinkovits Imre
Sinkovits Imre színész
1928. szeptember 21-én született nagy színészegyéniségünk egy (kényszerű) megszakítással ...
Teréz Anya
Teréz Anya apáca
Az 1910. augusztus 27-én született Nobel-békedíjas Teréz Anya, vlach származású apáca. a ...
Janus Pannonius
Janus Pannonius püspök
1434. augusztus 29-én látta meg a napvilágot a magyar világi líra első korszakos ...
I. Erzsébet
I. Erzsébet angol királynő
1533. szeptember 7-én született VIII. Henrik angol király másodszülött lányaként. ...

Hozzászólások

4070 ppst
2017. június 07. 10:26
Cheap Toms Shoes Outlet, Vans Black Sneakers, zapatos de futbol nike, Nike Shox discount Sale, converse store, ADIDAS NMD SALE ON LINE, Jordan Schoenen, prada outlet, Nike Online Store, Moncler Jackets Discount Marketplace, Michael Kors, Nike Air Sneakers, chaussure basket homme, Coach Bags On Sale, Discount TOMS, Nike Soccer Cleats Boots, zapatilla adidas, Descuentos Nike, Pandora Official Website, toms shoes outlet, Jordan Store, abercrombie and fitch store, nike schuhe günstig, cheap nike air max, Michael Kors Clearance, Nike Store, Cheap Michael Kors, Nike Air Max Cheap, zapatillas running, Discount Ray Ban Sunglasses, New Air Max 2017, Nike Roshe Run Sale, retro jordans for cheap, scarpe hogan outlet, Yeezy Shoes Discount Marketplace, Air Max Sneakers, Air Max Pas Cher, hogan scontate, Cheap Michael Kors Handbags, botas de futbol, nike sb stefan janoski, Nike Pas Cher Femme, Discount Christian Louboutin Shoes, nike jordan shoes, new yeezy shoes, Air Jordan Retro Sale, Nike Factory Store, moncler jacket sale, canada goose jackets on sale, Adidas Originals Stan Smith, Pandora Store Sale, Cheap Real Jordans, Moncler Outlet Online, Canada Goose Outlet, Canada goose dam, pandora beads, ugg clearance, air force one pas cher, Nike Air Jordan 11, Discount Air Max, Cheap Louboutin Heels, Adidas Soccer Cleats Cheap, nike mercurial soccer cleats, Air Nike, ugg factory outlet, Air Max 90, Ugg Pas Cher Femme, North Face Outlet, christian louboutin outlet, Negozi Pandora, pandora jewelry store, Adidas Neo Discount Sale, Jordan Shoes Air, nike sneakers, Michael Kors Outlet, new jordan releases, TOMS OUTLET, nike sportschuhe, Nike Zapatos, Moncler Sale, Nike Air Damen, Nike Shoes Discount Marketplace, Yeezy Black, Nike Outlet, Canada Goose Outlet, Original Ugg Boots, Cheap Toms Outlet Store, nike air jordan pas cher, Pandora Style Beads, Cheap Michael Kors Tote Bag, Yeezy Men, UGG BOOTS FOR WOMEN, chaussure Nike homme, nike air max running shoes, nike tn pas cher, TOMS SHOES OUTLET, zapatillas nike baratas, nfl store, Michael Kors Handbags Discount, Adidas Superstar Sale Online, Doudoune Moncler Site Officiel, fitflops sale uk, new pandora charms, Pandora Outlet, Timberland Outlet, adidas outlet, suivre un envoi, Air Max Kopen, Christian Louboutin Heels, Nike Shoes Online, Ray Ban Sunglasses Online, Nike Air Pas Cher, Boost Yeezy Sale On Line, Nike Air 90, cheap uggs, scarpe nike, pandora outlet store, Boutique Ugg, Cheap Nike Huarache, chaussures nike pas cher, günstige nike schuhe, Louboutin Wedding Shoes, Moncler Outlet Store, Yeezy Boost Sale Online, Jordan Sneakers For Sale, Cheap True Religion Jeans, nike air, Chaussure Air Max, Canada Goose Womens Coats, Nike Air Max Goedkoop, Ugg Pas Cher En France, Adidas Originals Superstar, goedkope nike air max, Nike Tn Requin Pas Cher, reebok running shoes, huarache sneakers, Chaussure Nike Air Max Pas Cher, Air max levně, Soccer Boots Outlet nike, vans shoe store, Hugo Boss Sale, Air Max Femme, Cheap Air Max, Ray Ban Sunglasses Cheap, 23 IS BACK Store, toms sale, official NHL jerseys, TOMS For Sale, Adidas Shoes Discount Marketplace, cheap uggs for women, louboutin heels, ugg store, Cheap True Religion Jeans, Nike Air Women, Doudoune Moncler Femme Pas Cher, Adidas Superstar, Kobe Shoes Nike, Nike Shox Cheap, Adidas Yeezy Cheap, Uggs For Cheap, longchamp bags on sale, Pandora Store, Uggs Pas Cher Soldes, Hyperdunk 2014, Cheap Nike Air Huarache, Adidas Yeezy Boost 350 For Sale, Scarpe Air Max, Air max dam, nike shoes, Official Toms Shoes Outlet, Toms Outlet Online, coach factory outlet online, Pandora Store, Hogan Outlet, Boty Nike Air, Nike Air Huarache For Sale, Ugg boots Sale, Cheap Air Max Trainers, Stone Island Outlet, Ugg Outlet Online Store, billige nike sko, adidas store, Nike Shoes Sale Store, canada goose jacket outlet, newest lebron shoes, Doudoune Moncler Pas Cher, Toms Factory Outlet, womens nike air max
7 Sjcg123
2016. november 30. 13:25

huarache sneakers


Moncler Sale


cheap air max outlet


zapatos de futbol nike


nike air max running shoes


Nike Factory Store


michael kors bags outlet


ray ban wayfarer eyeglasses


ugg boots cheap


nike schuhe günstig


Jordan Sneakers For Sale


Ugg Noir Pas Cher


Uggs Pas Cher Soldes


Moncler Soldes


louboutin heels


Nike Air Jordan 11


ugg store


canada goose vest


tru religion jeans


Nike Zapatos


Doudoune Femme Pas Cher


abercrombie and fitch store


Womens Ugg Boots


nike shoes


Ray ban sale online


Orecchini Pandora


Timberland skor


cheap christian louboutin


sac coach soldes


moncler girls


Negozi Pandora


Doudoune Moncler Solde


Ugg boots Sale


Jordan Store


adidas store


sac a main michael kors


Chestnut Ugg Boots


nike joggesko


australia uggs outlet


Original Ugg Boots


Veste Moncler Pas Cher


Botte Ugg Femme


longchamp bags on sale


new yeezy shoes


nike tn pas cher


cheap real uggs


ugg boots outlet online


scarpe hogan outlet


Bottes Ugg Femme Pas Cher


nfl store


adidas schoenen


new jordan releases


Canada Goose Official Site


Ugg Boots On Clearance


ugg boots classic


Doudoune Moncler Pas Cher


Ugg Pas Cher Femme


nike sb stefan janoski


Soccer Boots Outlet nike


Toms Shoes For Women


Moncler Store


Nike Online Store


air jordan


hyperdunk 2014


newest lebron shoes


hogan scontate


canada goose jacket outlet


Doudoune Femme Pas Cher


Anelli Pandora


Jordan Future


moncler coats for women


nike free


Canada Goose Sale Outlet


coach factory outlet online


Uomo Hogan


pandora jewelry store


official NHL jerseys


Adidas Shoes Discount Marketplace


Cheap Michael Kors


pandora outlet store


adidas kläder


portafoglio michael kors


Coach Bags On Sale


nike sportschuhe damen


Canada Goose Outlet


Nike Store


nike air


new pandora charms


cheap nike air max


nike sportschuhe


nike chaussures


retro jordans for cheap


Michael Kors


Michael Kors handbag on sale


pandora beads


canada goose online store


cheap uggs for women


zapatilla adidas


Lebron 13


fitflops sale uk


toms sale


vans shoe store


goedkope nike air max


michael kors handbags on sale


Canada Goose Online


Ugg Classic Tall


Chaussure Nike Pas Cher


uggs outlet


Jordan Schoenen


Air Jordan News


Doudoune Moncler Pas Cher


botas de futbol


reebok running shoes


pandora bracelet charms


Ugg Homme Pas cher


Pandora Official Website


Sneakers Nike


Michael Kors handbag discount


nike air jordan pas cher


ugg outlet online


converse store


ugg boots for women


adidas outlet stores online


Ugg Button


nike sneakers


pandora rings


religion store


nike air schuhe herren


Boutique Ugg


Moncler Outlet Online


canada goose coats


Canada Goose Sale


christian louboutin outlet


chaussure basket homme


pandora charm bracelet sale


hogan rebel donna


canada goose kensington


moncler jacket sale


chaussure Nike homme


longchamp tote bag


uggs for women


Sheepskin Ugg Boots


pandora online


Air Jordan Release Date


ugg factory outlet


canada goose jackets on sale


nike jordan shoes


oakley sunglasses clearance


Soldes Ugg


Doudoune Moncler Site Officiel


nike mercurial soccer cleats


chaussures nike pas cher


moncler outlet


womens nike air max


air force one pas cher


zapatillas nike baratas


uggs for cheap


Air Huarache


prada outlet


Air Max 90


toms shoes outlet


chaussures de foot pas cher


23 is back


Ugg Grise Pas Cher


billige nike sko


canada goose jackets for women


adidas outlet


Ugg Outlet Online Store


ugg clearance


scarpe nike


Pandora Beads And Charms


Toms Outlet Online


Moncler Jacket Womens


cheap uggs


Ugg Femme Pas Cher


Uggs Outlet Store


australia uggs outlet


nike damenschuhe


zapatillas running


Bottes Ugg Pas Cher


canada goose sale online


Veste Moncler Femme


1130Sjcg
Szóljon hozzá ön is
Kép újratöltése