Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Asztrológia

A planéták jelentéstartalma


A NAP pozitív, tevékeny, tüzes, férfias, szétáradó erejű. A teremtő erőt képviseli, az élet elvét általában, az erők forrását. A Nap az egyéniség, a felsőbbrendű öntudat, az életerő (vitalitás), a férfiasság elve.
Jellemformáló hatása: harmonikusan: nemes, egyenes, határozott, nagyvonalú és nagylelkű, nyílt, őszinte, öntudatos, méltóságteljes, önérzetes, melegszívű, jóindulatú, bátor, szabadság- és függetlenségszerető, parancsoló, imponáló, tiszteletreméltó, ember- és társaságkedvelő, pompaszerető, igazságos, bőkezű, adakozó, segítségre kész, gyors felfogású, intuitív. Diszharmonikusan ezek a vonások végletessé válnak, vagy ellentétükbe csapnak át: dölyfös, önhitt, ellentmondást nem tűrő, túlzó, nagyhangú, kérkedő, bántóan nyílt, hiú, zsarnokoskodó, fölfelé alázatos, lefelé fölényeskedő és kemény, élvhajhászó, fecsérlő, érzéki, szenvedélyek rabja, nyakas, hajthatatlan.
A szervezetben a szív, az ütőerek, a hát, elsősorban a hátgerinc s a nagyagy áll a Nap hatásával kapcsolatban. A hagyomány szerint a férfi jobbszeme, a nő balszeme, s általában a test jobboldala áll különösen a Nap hatása alatt. A Nap a teremtőeszme, a tiszta gondolat (logos) jelképe. Napjellegű minden, ami első helyen magasan áll: uralkodók, államfők, nagybefolyású előkelő emberek, magas rangú köztisztviselők, főpapok, vezetők; általában az állam maga, a hatóságok, a felsőbbség. Nap természetű fém az arany, a drágakövek közt főleg a gyémánt és a rubin. Férfi horoszkópban a Nap a horoszkóp tulajdonságát magát, a női horoszkópban az élettárs-férfit; minden horoszkópban az apát és a tudatos Ént jelképezi.
A nap 365 nap azaz egy földi év alatt járja be az Ekliptikát. Haladási sebessége változó, télen gyors, tavasszal lelassul. Van 57,6 perces és 61,7 perces haladási sebessége is. Egy jegyben 30 napig tartózkodik.
 
 
A HOLD negatív, önátadó, passzív, nőies, vizes-nedves jellegű, koncentrált erejű, kifelé gyöngének látszó. Szoros kapcsolatban áll az élet anyagi dolgaival, termékeny, életformáló. A Hold az emberben a lelkiséget, a pszichét, a gondolkodásmódot és a személyiséget fejezi ki, szorosan összefügg az anyasággal.
Jellemformáló hatása: harmonikusan: finomérzésű, gyöngéd, érzékeny, ösztönös, hullámzó hangulatú, alkalmazkodó, változékony, félénk, nyughatatlan, távoli dolgokra vágyódó, munkálkodó, szolgálatkész, élénk képzeletű, jó emlékezőtehetségű, befolyásolható, résztvevő, kellemes, szívélyes, utazást kedvelő, lelki élményeket kereső, érdeklődik az érzékfölötti dolgok iránt, álmodozó, normális mértékben hiú. Diszharmonikusan: szeszélyes, képzelgő, következetlen, tétova, határozatlan, ingatag, változékony és megbízhatatlan, túlzottan hiú, gyáva, kicsinyes, álszemérmes, érzéki, idegesen nyughatatlan, önhitt, túlérzékeny és érzelmeskedő, önállótlan, elpuhult, hazudozó, pletykálkodó, hízelgésnek könnyen engedő, túlságosan befolyásolható, gyönge emlékezőtehetségű.
A szervezetben a Hold hatása alatt állnak: a tüdő alsó része, a gyomor, az emésztőszervek általában a diafragmáig, az agyállomány, a női nemi szervek, főleg az anyaméh, a mell, különösen az emlő, a női szervezet általában, a női szervezet funkciói (havi tisztulás, fogamzás, szülés) a nő jobbszeme és a férfi balszeme.
A Hold az ésszerű gondolkozás és a képzelet, a pszichikus élet elsőrendű befolyásolója. Holdjellegű minden, ami kiegészítő, általában a nők, főleg asszonyi mivoltukban; azután a növekedés, a termés, az érés, a vizek; a közösségi életben a nép, általában azok, akiken uralkodnak, akik valamit vagy valakit követnek, engedelmeskednek, s végül a nagy nyilvánosság.
Hold természetű fém az ezüst, a követ közt főleg a berill, az opálok, a holdkő (selenit) a smaragd, azonkívül a gyöngy, a kristály és az üveg is.
Női horoszkópban a Hold magát a horoszkóp tulajdonosát, a férfi horoszkópban az élettárs-nőt; minden horoszkópban az anyát, az ésszerű gondolkodást és képzelőerőt jelenti.
A Hold Föld körüli keringési ideje 27,3 nap, kerekítve 27-28 naponként szoktuk említeni. Ez alatt látszólag sorra érinti az Ekliptika mentén elhelyezkedő jegyeket. Napi haladása szélsőségesen változik, átlagosan 11°-15° között mozog, 2-2,5 napig van egy jegyben.
A MERKUR pozitív, tevékeny, légies jellegű, szétáradó erejű, sokoldalú, a férfias és nőies elem összevegyül benne. Az értelem, az értelmi felfogás, a logikus ész, fogékonyság, áttekintés és tapasztalatszerzés planétája; változékony, alkalmazkodó, mindennel kapcsolódó, mozgékony. Az emberben mindazzal összefügg, ami kapcsolatokat hoz létre, ami az érintkezést, forgalmat, összeköttetést, közvetítést szolgálja, úgy szellemi, mint anyagi értelemben. Tehát merkuri a gondolatközlés, az írás, különösen az újságírás, a közlekedés, a postaszolgálat, aztán az anyagi javak közvetítése és elterjesztése, a kereskedelem, az üzlet és a kölcsönös érintkezés és értékcsere főeszköze, a pénz és a banküzlet.
Jellemformáló hatása: harmonikusan: tehetségek, tanulni vágyó, érdeklődő, mozgékony, gyors felfogású, körültekintő, kritikus szellemű, okos, ötletes, sokoldalú, szellemes, értelmes, logikus, szorgalmas, talpraesett, ügyes, fogékony, alkalmazkodó, találékony, utazáskedvelő, jó beszélő, jó emlékezőképességű, jól ír, világosan fogalmaz, keresztüllát másokon. Diszharmonikusan: féltehetség, rendszertelen tudásvágy vagy érdeklődéshiány, kíváncsi, kotnyeles, fecsegő vagy beszédhibás, nem jó előadó, mindenáron szellemeskedő, szórakozott, magát szétforgácsoló, elhamarkodott, önző, makacs a véleményeiben, bántóan és rosszindulatúan kritikus, gúnyolódó, élesnyelvű, hazug, szélhámosdkodó, feledékeny, szeszélyes és megbízhatatlan, alacsony gondolkozású, zavarosan ír és fogalmaz, illetéktelenül próbálja kilesni mások dolgait.
A szervezetben Merkur jellegű az idegrendszer, különösen a központi és a mozgató idegrendszer; az agy, mint a gondolkodás szerve, a beszélő szerv, nyelv, száj, a tapintás szervei, a kar, kéz, ujjak, általában a bőr, a lélegzés és a tüdő, főleg ennek felső része, pl. a tüdőcsúcsok.
A Merkur jellemzi az értelmi (intellektuális) képességet, az észt. a logikát és ítélőképességet, az emlékezőtehetséget.
Merkuri fém a higany, kövei főleg a topáz és a tarka féldrágakövek.
A horoszkópban a fenti vonatkozásokon kívül még a testvérekkel és közeli hozzátartozókkal, rokonokkal áll kapcsolatban; általában az észbeli képességeket és mozgékonyságot jellemzi.
A Merkúr Nap körüli keringési ideje 88 nap, de a Földről nézve kb. 1 év alatt járja be az Ekliptikát – látszólag. Napi átlagos haladása1°19’ de ettől elég szélsőségesen eltér mindig.

A VÉNUSZ negatív, passzív, földies, nőies, koncentrált erejű. A szeretet és szerelem, a vonzalom, a harmónia, a szépség, a művészeti érzék, a társas élet, a kellemes és szép dolgok, pl. művészet és zene, tánc, a finom szórakozások mind a Vénusz hatása alatt állnak. Különösen a fiatal nők, a nőiesség általában (mint vonzó, delejes elem) vénuszi jellegű.
Jellemformáló hatása: harmonikusan: kellemes, vonzó, vidám, barátságos, életszerető, szeretetreméltó, társaságkedvelő, tisztaságra törekvő, együtt érző és segíteni kész, kiegyensúlyozott és harmonikus, rendszerető, erkölcsi értékeket becsülő, művészi hajlamú, szépérzékkel bíró, ízléses, alkalmazkodó és simulékony, odaadó és megbízható, gyöngéd, igazságszerető, csak a szépérzék határáig hiú, önzetlen tud lenni, ha szeret valakit, hűséges, kedélyes, mulattató és szórakoztató, kedvesen pajzán, bizakodó, egészségesen érzéki, kedveli a szép környezetet és a megengedhető fényűzést. Diszharmonikusan: ellenszenves, vagy mindenáron kellemeskedő, követelő, renyhe vagy lusta, nem tiszta, rendetlen, önző, ízléstelen, akaratos, megbízhatatlan, túlzottan hiú vagy elhanyagolja magát, hűtlen, meggondolatlan, ügyetlen, túlságosan érzéki, kicsapongó, mohón vágyakozó, mulatsághajszoló, féltékeny és gyanakvó, erkölcstelen, pazarló.
A szervezetben a Vénusz hatása alatt állnak a vesék, a vesemedence, a deréktáj, a mirigyek, a nyak, a torok, a női nemi szerv (de az anyaméh kevésbé), a női kebel, a nedvek: általában a testformák, a külső szépség.
Általános vonatkozásai: a szerelmi élet, a szépérzék, a képzőművészetek, sőt tágabban a művészetek mind, különösen a zene és tánc, a ritmus, a szép szórakozások, színház, stb.
Vénusz természetű fém a réz; kövei főleg az ahát, zafír, a koráll, jade.
Női horoszkópokban a horoszkóptulajdonos nőiségével, női külsejével, szerelemre és szeretetre irányuló hajlamaival áll a nőies vonatkozásokkal, amelyek leginkább hatnak reá és legjobban vonzzák; általában a nővérekre, különösen a fiatalabb nővérekre is utal.
A Vénusz keringési ideje 225 földi nap – a Nap körül és látszólagos útja a Földről nézve kb. 1 év. A Naptól 48°-os távolságnál messzebb nem tartózkodik. Napi átlagos haladása 1°15’, ami a többi bolygótól eltérően egyenletes, alig tér el ettől az átlagos haladástól.

A MARS pozitív, fokozottan tevékeny, tüzes, férfias, szétáradó erejű. Az erőt, a tetterőt, a törekvést, az elszántságot, a küzdőképességet, az érvényesülési képességet, aztán az indulatot, a vágykielégítő ösztönöket, a szenvedélyt és célratörő lendületet képviseli.
Jellemformáló hatásai: harmonikusan: erőteljes, bátor, merész, elszánt, határozott, törekvő, bizakodó, tevékeny, szorgalmas, igyekvő, erélyes, harcra kész, küzdelmet kedvelő, önbizalommal teljes, öntudatos, nagylelkű, nemes érzésű, nyílt és őszinte, igazságszerető, szabadsághoz és függetlenséghez ragaszkodó, lelkesedő, gyors, mindenütt megállja helyét, életre törekszik, vezetni, irányítani, de megfelelő vezetőnek engedelmeskedni is tud. Diszharomónikusan: elbizakodott, durva, vakmerő vagy leplezetten gyáva, nyakas, önfejű, heves, indulatos, nyers és brutális, erőszakos, kegyetlen, követelő, zsarnokoskodó, békétlen, veszekedő és összeférhetetlen, hebehurgya és elhamarkodott, mértéktelen, szenvedélyes, kicsapongó, erőit fecsérlő, pusztító hajlamú, bosszúálló, nagyhangú, ravasz, türelmetlen, tolakodó, kihívó és agresszív.
A szervezetben a Mars hatása alatt áll az izomzat, a fej és az arc, az epe, az erek, a vörös vértestek, általában a vér, a férfi nemi szervek. Az ösztönélet tevékeny erőit, az indulatokat, a férfiasságot és az emberi természet nyersebb, állatiasabb vonásait jellemzi.
Mars jellegű fém a vas, kövei főleg a gránát, karneol, delejérc, obszidián.
A férfi-horoszkópban az illető férfiasságát, nemiségét, tevékeny erőit és ösztönéletét, a női horoszkópban a férfit általában, de különösen nemi vonatkozásban jellemzi; minden horoszkópban a fenti vonásokra és főleg a tetterőre és céltudatosságra utal.
A Mars keringési ideje 1 év és 322 nap – vagyis két év. Napi átlagos haladása 32’. Egy jegyben átlagosan két hónapig, illetve 1,5 hónapig tartózkodik.

A JUPITER pozitív, tevékeny, tüzes, férfias, kiegyensúlyozott, szétáradó erejű. A Jupiter a belátás, bölcsesség, törvényes rend, emberszeretet, igazságosság, istentisztelet, hit és jóindulat elveivel áll bensőséges összefüggésben.
Jellemformáló hatásai: harmonikusan: nemes érzésű, belátó, méltányos, bölcs, igazságos, hívő, résztvevő, emberszerető, segíteni kész, törekvő, önmagában és másokban bízó, jóindulatú, derűs, kedélyes, őszinte, becsületes, nagylelkű, bőkezű, békés, bölcselkedésre hajlamos, eszményekben hívő, szereti az élet örömeit, a kellemes életet, de mértéket tud tartani. Diszharmonikusan: nagyhangú, önhitt, hiú, vakbuzgó vagy jámborkodó, képmutató, kevély, önző és követelő, kérkedő, pazarló, anyagias, igazságtalan, hitegető, szofista, álerkölcsös, élvhajszoló, kicsapongó, gyomorimádó, mértéktelen és túlzó.
A szervben a Jupiter hatása alatt áll a máj, részben a vér, a csípőtáj, a zsírréteg, a láb, különösen a felső lábszár. A Jupiter általában a vallással, az igazságszolgáltatással, a társadalmi renddel, a felsőbbrendű törvényszerűség átélésével, az etikus erkölccsel, magas állású irányító személyekkel, különösen papokkal és bírákkal áll lényegi kapcsolatban.
Jupiter jellegű fém az ón (cin), kövei főleg az ametiszt, jáspis, lapislazuli, türkiz.
A horoszkópban a fenti vonatkozásokon kívül különösen a szerencsére, a sikerek lehetőségére és az anyagi jólétre utal.
A Jupiter keringési ideje 11 év 345 nap, vagyis 12 év a köre. Napi átlagos haladása 5’, de gyakran 13’ is tapasztalható. 1 jegyben kb. 1 évig tartózkodik.

A SZATURNUSZ negatív, passzív, földies, férfias, nem mozgékony, állandó jellegű, koncentrált erejű.
Mint elv, az öncélúságot a saját érdekkörbe zártságot, a zárkózottságot, az akadályokat, gátló hatásokat, a megpróbáltatást, az elmélyedést, a megmerevedést és összezsugorodást fejezi ki.
Jellemformáló hatásai: harmonikusan: kiegyensúlyozott, nyugodt, csöndes, céltudatos, lelkiismeretes, kötelességtudó, megbízható, kitartó, szívós, kemény és határozott, szorgalmas, körültekintő és előrelátó, meggondolt és óvatos, türelmes, szilárd, egyszerű, igénytelen, takarékos, tartózkodó, igazságosan szigorú, mértékletes; félrehúzódó; magányt kedvelő, elmélyedő, elmélkedő, gazdálkodni tudó, anyagi értékeket méltányoló, koncentrált, szerény, megingathatatlan és rendíthetetlen, meggyőződésből ragaszkodó. Diszharmonikusan: merev, rideg, szófukar, szűkkeblű, önző, kicsinyes, kákán is csomót kereső, számító, nehézkes és lassú, nehéz felfogású, görcsösen ragaszkodik a véleményéhez, makacs, megátalkodott, aggodalmaskodó vagy gyáva, bizalmatlan, pesszimista, fanatikus, vakhívő, babonás vagy hitetlen és istentagadó, búskomorságra hajló, emberkerülő vagy embergyűlölő, igazságtalan és kritikus, ravasz, csalfa, tunya, fukar, irigy kérhetetlen vagy határozatlan.
A Szaturnusz általában az idősebb emberekre, főleg idősebb férfiakra, így a Nap mellett az apára is, az idősebb fivérekre utal. Szaturnusz jellegű általában a sorstendencia, a karmikus adottság, mindaz, ami az életben végzetszerűnek látszik. A Szaturnusz a nagy akadályozó, a kibontakozás és az eredmények gátlója, de igazi értelme az, hogy mindezzel próbára tegye az embert és az anyagias céloktól a magasabb rendű célok felé terelje. Ősi asztrológiai kifejezéssel: a Szaturnusz a „Küszöb Őre” az alacsonyabb rendű embert távol tartja a magasabb világ küszöbétől és csak azt bocsátja át, aki megállotta a kemény próbákat és szerencsétlenségben felismerte a megtisztító, felemelő törvényszerűséget.
Szaturnusz jellegű fém az ólom, kövei általában a nyers kő, a kristályos kőzetek, a malahit, az ónix és a turmalin.
A horoszkópban a fentieken kívül még a katasztrófákra, betegségekre, az ellenálló erőre, szegénységre, gátoltatásokra utal, de kapcsolatban áll az ingatlantulajdonnal, földbirtokkal, bányákkal is.
A Szaturnusz egy köre 29 év és 167 nap, napi átlagos haladása 4 perc, de 7-8 perces is előfordul. Egy jegyben 2,5 évig tartózkodik.

Az URÁNUSZ pozitív, tevékeny, légies, férfias, szétáradó erejű. Mint el, a magasabb fokú értelmiséget, az intuitív felfogóképességet, a függetlenséget és kötetlenséget, az újítást, a forradalmian újat, a rendkívüliséget, az átalakulást, a végleteket és az eredetiséget képviseli.
Jellemformáló hatásai: harmonikusan: okos, szellemes, logikus, tehetséges, lángeszű, találékony, ötletes, eredeti, ösztönös indítékokat követő (impulzív), lelkesedő, alkotószellemű, érzékeny és finomérzésű, átélő, jóindulatú, barátságos, emberszerető, eszményekben hívő, erélyes, gyors, törekvő, nagyvonalú, erősakaratú, kitartó, hirtelen és váratlan fordulatokra hajlamos, önálló és független, szereti a változást és a változatosságot, a rendkívüliséget, a szokatlan dolgokat; érzékfeletti, szellemi dolgokra fogékony, nem ragaszkodik a hagyományokhoz, az újat akarja. Diszharmonikusan: csavaros eszű, furfangos, furcsaságokat hajszoló, önfejű, ideges, ingerlékeny, kapkodó, heveskedő, kirobbanó indulatú, felforgató és pusztító hajlamú, túlzó, túlfeszített idegzetű, túlérzékeny, rajongó, végleges, excentrikus, feltűnést kereső, nyughatatlan, dacos, ellentmondó, vitatkozó, erkölcstelen, féktelen, kicsapongó, perverz, nem tűr semmi gátlást, vagy felsőbbséget, lázadozó, tekintélyromboló, meggondolatlanul újító és forradalmár, képzelődő, fantasztikus terveket szövő, utópiákban hívő, rögeszmés, bogaras, érthetetlen és gyökértelen célokat követő.
A szervezetben Uránusz-hatás alatt állnak: a központi idegrendszer, az idegerő, a gerincvelő, az alsó lábszár.
A Uránusz általánosságban összefügg mindennel, ami hirtelen, váratlan és meglepő; rossz értelemben katasztrofális hatású. A szellemiséget, a felsőbb rendű gondolkodást, az új értékeket teremtő értelmet képviseli, így a modern fejlődésre különösen rányomja bélyegét: a robbanómotor, a repülőgép, a nagyhatású robbanószerek, de a széles rétegek jólétét szolgáló találmányok (villamosság) és társadalmi törekvések is Szaturnusz-jellegűek. Az érzékfölötti dolgok pozitív szellemű kutatása is a Szaturnusz hatása alatt áll.
Uránusz jellegű fém a platina; kövei főleg a borostyán, a hegyi kristály és a topáz.
A horoszkópban a fenti vonatkozásokon kívül elsősorban az idegéletre és a magasabb rendű szellemiségre utal, jellemző a szociális mozgalmakban elfoglalt álláspontra, a velük való viszonylatra is.
Az Uránusz keringése 84 év és 7 nap. Napi átlagos haladása 3 perc. Egy jegyben 7-8 évig tartózkodik, ezért generációs bolygónak is nevezzük a Neptunnal és a Plutóval együtt.

A NEPTUN negatív, passzív, vizes-nedves jellegű, a nőies és férfias elem keveredik benne, de a nőiesség túlsúlyban van. Mint elv, az egyetemlegességben való felolvadást, a mindenre kiáradó szeretetet, Isten átélését, az áldozatkészséget és önfeláldozást, de ugyanakkor az egyéniség kereteinek szétolvadását, a határtalanságba áradást, s a káoszt, a ködös bizonytalanságot fejezi ki.
Jellemformáló hatásai: harmonikusan: érzékeny, felfogó képes, finomérzésű, érzékfölötti benyomásokra fogékony, művészi hajlam, különösen festői és zenei hajlamú, nagy képzelőerejű, ihletett, magasrendű ösztönérzéseket követő, inspirált, tiszta, hívő, vallásos, erkölcsös, emberszerető, nagyvonalú és nagylelkű, önzetlen az önmegtagadásig, résztvevő, mindig szolgálni és segíteni kész, emberszerető, odaadó, önfeláldozó, mély, túláradó érzésű, egyetemességre törekvő. Diszharmonikusan: közönyös, nemtörődöm, ingatag, változékony, ízléstelen, alacsony hajlamú, szeszélyes és kiszámíthatatlan, végletesen változó kedélyű, túlérzékeny, aggodalmaskodó vagy gyáva, rajongó, képzelődő, túlzó, kaotikus, szétfolyó, tétova, zavaros gondolkodású, pesszimista, ideggyenge vagy túlfeszült idegzetű, betegesen fogékony minden hatásra, kritikátlanul hisz minden titokzatosban, rejtelmeskedő, kizökkent nemi hajlamú, hazudozó, szélhámoskodó, zavarosban halászó, betegesen szenvedélyes, ivásra és bódítószerek használatára hajlamos.
A Neptun általánosságban a határtalanság, tehát egyben a káosz planétája. Hatása alá tartoznak a szellemi megnyilatkozások, az okkult tanulmányok és kísérletek, minden, ami az érzékfölötti világgal áll kapcsolatban, de ugyanakkor az önámító képzelgés is, mint ahogy a mindenség mélyebb értelmét az érzékcsalódás fátyla – a hinduk Majája – leplezi el. Diszharmonikusan eltorzulva a Neptun megtévesztő hatása csalásra, szélhámosságra, hamisításokra vezet.
Neptun jellegű fém az alumínium; kövei főleg a khalcedon, a tűzopál és általában az irizáló kövek.
A horoszkópban elsősorban a tudatalatti ösztönéletre, általában az ösztönösségre és a nemiség normális vagy rendellenes voltára utal.
A Neptun keringési ideje 164 év és 280 nap, azaz 165 év. Napi átlagos haladása 1 perc és 40 másodperc – kerekítve két perc. 14 évig van egy jegyben, szintén generációs bolygó.

A PLUTÓ pozitív, tevékeny, kettősjellegű, a tüzes és nedves sajátság, valamint a férfias és nőies elem keveredik benne, de a tüzes és férfias jelleg van túlsúlyban. Mint elv, a gyökeres átalakulást, a sokrétűséget, a kiegyenlítésre törekvő ellentétes erők ütközését, a megoldást követelő válságokat, széleskörű és nagyarányú átalakító hatásokat, a veszedelmes melléktermékekkel járó, de kívánatos erjedést, általában a nagy és éles ellentétek szembenállását s ezzel egyensúlyba hozását képviseli.
Jellemformáló hatásai: harmonikusan: elszántan merész, mindennel szembeszálló, vakmerő, nem tér ki a problémák és válságok elől, hatalmas lendületű, fokozottan tevékeny, magával ragadó, nagyszabású, mindent magas szempontból, összegezve lát és a végső célnak rendel alá, önmaga fölé igyekszik kerekedni, legyőzi saját lényének alantasabb vonásait, élre törő, vezetésre hivatott, messze tekintő, előrelátó, sokszor szinte prófétai értelemben, nemcsak akarja az újat, nem csupán felforgat, hanem óriási erővel dolgozik az új rend létrehozásán, átfogó rendszereket alkot vagy ilyenek szolgálatába állítja erőit, egységesítő és kiegyenlítő társadalmi felfogású, mágikus képességei vannak, de azokat jó értelemben alkalmazza. Diszharmonikusan: romboló, fanatikusan elszánt, ellenérvre nem hallgató, dacos, lázadó, ellentmondó, kíméletlen, kegyetlen és durva, erőszakos, bosszúálló, túlzottan érzéki, minden cél nélkül keresi a harcot, az összeütközést, sötétkedélyű, zárkózott, betegesen önös, kielégíthetetlen, gátlásokat és meggondolásokat nem ismerő, nem válogat az eszközökben céljai elérésére, engesztelhetetlen és hajthatatlan, zsarnoki, vadul féltékeny, titokzatoskodó, fekete mágiára hajlamos.
Általánosságban a nagyszabású, óriási méretű dolgokkal, mozgalmakkal, az összeütköző végletekkel, a kettősséggel (duális elvekkel), a válságokkal és az ellentéteknek minden árón való kiegyenlítésével áll kapcsolatban. A hatalmas népmozgalmak Plutó jellegűek. A Plutó hatás nem tűr megalkuvást: „vagy-vagy!” Miután nemcsak súlyos válságokat idéz fel, hanem a megoldást is kikényszeríti, végeredményben jótékony hatású is lehet, bár hatásainak lefolyása kártékonynak, katasztrofálisnak tetszik.
A szervezetben a Plutó hatása alatt állnak a tobozmirigy (amelyet Schleich a lélek, az emberi lényeg székének tart), a belső kiválasztású (endokrin) mirigyek, amelyek működéséről még keveset tudunk, de sejtjük már, hogy rajtuk keresztül kapcsolódik az anyagias, mechanikus életfolyamat az érzékfölöttinek nevezhető szellemi kvalitásokkal és erőkkel; a hindu bölcselet „csakrá”i – rejtelmes erőközpontjai – is ide tartoznak, s megjegyezzük, hogy több modern kutató ezeket a belső kiválasztású mirigyekkel és a szimpatikus idegrendszer fő idegszövdékeivel, pl. a soláris plexussal hozza kapcsolatba. A Plutó egész hatásterületével és természetével még nem vagyunk tisztában, mint a fönti vonatkozásokkal sem, de éppen a Plutó felfedezése és megnyilvánuló hatásai korunkban utalnak arra, hogy ezek a kérdések felszínre kerültek, megoldásra várnak és megoldást is fognak nyerni.
Plutó jellegűek a ritka új fémek, de ezekről és a Plutó jellegű kőzetekről is nagyon bizonytalan még az asztrológiai vélemény.
A horoszkópban a fenti vonatkozásokon kívül a felsőbbrendű képességek jelenlétére vagy hiányára, az új mozgalmakkal szemben elfoglalt álláspontra, a válságokban tanúsított magatartásra utal, férfi vagy nő horoszkópjában felfokozott értelemben hasonló vonatkozásokra mutat, mint a Mars.
A Plutó keringési ideje 249 év és 8 nap, 250 évenként emlegetjük. Napi haladása elvileg 11 másodperc, de gyakorlatilag egész mást tapasztalunk, mert a Plutó pályája a többihez képest teljesen deformált, s az egy jegyben való tartózkodása és napi haladása sem átlagolható.