Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Asztrológia

Az elemek és minőségek kapcsolata


A tüzes jegyek minőségi változatai: mind a három pozitív, villamos-feszültséggel telített.

A Kos, fő- vagy kardinális jegy, Mars-jelleggel. A tüzes elem itt a fő- vagy kardinális minőség erőkifejtésének jellegével kapcsolódik, és marsi színezetet kap. A lendület, a kezdeményezés, a küzdőkészség és az akaraterő tehát kétszeresen előtérbe lép: fokozódik a célratörő igyekezet, a vezetésre irányuló hajlam és képesség, de a feszítő erők könnyen túlzásba csaphatnak.
 
 
Az Oroszlán szilárd jegy, Nap-jelleggel. A tüzes elem itt a mérséklő hatású szilárd minőséggel kapcsolódik: a tüzes elem lendületét, az uralkodásra, vezetésre, az akarat keresztülvitelére irányuló hajlamot a szilárd jelleg olyképpen módosítja, hogy meggondoltabbá, kimértebbé válik, s mindehhez a Nap-hatás is hozzájárul. Az önbizalom bizonyos egyensúlyt a da feszülő erőknek, nem ösztönöz gyors, elhamarkodott tevékenységre, az Oroszlán típus kényelmesebb és türelmesebb, erőit nem csak a tevékenységre fordítja, mintegy öncélt látva ebben, minta Kos, hanem az élet örömeire és önmagára is gondol, bár ezekben is tüzes hajlamai vezérlik. A mérséklés fokozott öntudatot ad, önérzet és méltóságteljes magatartás lép a Kos nyersebb, vadabb lendületének helyére.

A Nyilas változó jegy, Jupiter-jelleggel. A tüzes elem itt a változó minőséggel lép kapcsolatba; a tüzes elem ismert vonásait a változó minőség erősen átszínezi. Az értelmi, szellemi törekvések előtérbe kerülnek és a tüzes lendülettel, valamint a jupiteri hatással párosulva magas célok felé fordulnak: tanulmányok, bölcsesség, világnézet, vallás, igazság, a fennálló rendnek alapul szolgáló jog, a szellemiség kérdései jelentik a célokat. Ezeket a Nyilas-típus tüzes lelkesedéssel, de a változó-minőség körültekintő, értelmes, kapcsolatokat létrehozó hajlamával követi; mozgékonyság, elevenség, széleskörű érdeklődés járul mindehhez, az élet egészséges örömei kiegyensúlyozott szerephez jutnak, a mozgékonyság és az értelmi megismerés ösztönzése távoli kapcsolatok létrehozása, hosszú utazásokra késztet.
A földes jegyek minőségi változatai:
A Bika szilárd jegyű, Vénusz-jelleggel. A föld-elem nehézkes, lassú, röghöz tapadó hatásai a szilárd minőség hasonló hajlamaival kapcsolódva fokozottan érvényre jutnak: meggondolt, kimért, de határozott és kitartó tevékenység származik ebből, amely elsősorban anyagi célokat tűz maga elé, az hasznot és a hasznosságot értékeli. Az anyagiasság és az itt negatív jellegű Vénusz-hatás a testiség örömeire is fokozottan hajlamossá tesz, de az anyagformálásra, formaalkotásra való hajlamot, tehát a művészi törekvést is felszínre hozza. A két kapcsolódó hatás megbízhatóságot, nyugalmat és egyensúlyt ad.

A Szűz változó jegy, Merkur-jelleggel. A föld-elem nehézkessége a földies, anyagias célok felé terel, de a változó minőség könnyedsége és értelmi hatása az itt negatív Merkur hatásaival együtt a szellemi törekvést is kihangsúlyozza. Ez azonban főleg gyakorlatias, anyagias feladatokra irányul: az anyag, tágabban az anyagi világ megismerése és kutatása, az anyagi dolgok rendszerezése, általában a rendtartás, pontosság és aprólékosság lép előtérbe. A mozgékony, a kötetlen szellemi ösztönzés, amely a változó minőséggel együtt jár, a nehézkes, megkötött földiességhez kapcsolódva sokat veszít könnyedségéből, másrészt megnemesíti az anyagot, a földies dolgokat bizonyos mértékben „átszellemíti”.

A Bak fő vagy kardinális jegy, Szaturnusz jelleggel. A sűrű, nehézkes, kemény földies elem a fő-minőség akaraterejével és célratörő lendületével párosul, a Szaturnusz-hatás azonban fokozza az anyagiasságot és merevséget. Az akaraterő nagy, de nem kirobbanó, mint pl. a Kosban, hanem egyenletes, kitartó, szívós tevékenységben jut kifejezésre; ez előre tör, vezetésre, irányításra, rendelkezésre törekszik, de célja földies és anyagias: az anyagon való uralom. Az uralomra törekvéssel együtt jár az önuralom, sőt az önmegtagadás is, de a Bakban mindez nem szellemi gyökerű, hanem a célt, az anyag meghódítását, az uralom biztosítását szolgálja. Határozottság, megingathatatlan céltudatosság és a kézzel fogható célok magasra értékelése jár mindezzel.

A légies jegyek minőségi változatai:
Mind a három pozitív, villamos feszültségű.

Az Ikrek változó jegy, Merkur jelleggel. Itt a légies elem mozgékonysága, könnyedsége és értelmi hajlamra a változó minőség hasonló hatásaival párosul, amit az Ikrekben pozitív-jellegű Merkur még jobban kiemel. Az eredmény fokozott mozgékonyság, könnyedség, szétágazó értelmi érdeklődés, sok, bár nem mélyreható kapcsolat létesítésére, ezzel gyakori, de rövid utazásokra való hajlam, alkalmazkodóképesség, ügyesség, gyorsaság, de változékonyság is. A könnyed hatások összefogása túlságosan kötetlenné teszi az Ikrek-típust, nem ad szilárdságot, sem egy célra törekvő koncentrációt, ezért a csapongás, felszínesség és megbízhatatlanság is nagy szerephez jut.

A Mérleg, fő vagy kardinális jegy, Vénusz jelleggel. Itt az életerő, vezetésre hajlamos fő-minőség hatása a légies elem könnyedségével, mozgékonyságával és értelmi-szellemi irányzatával kapcsolódik, amelyekhez az itt pozitívvá átszínezett Vénusz-hatása is hozzájárul. Becsvágy, előtérbe igyekvő törekvés, hatni akarás, s az ezekhez szükséges akarat jelen van a fő-minőség révén: mindez azonban légies, értelmi-szellemi célokra irányul, vénuszi módszerekkel: kiegyenlítés, harmóniába hozás, az ellentétek összhangba hozása, az életnek széppé, zavartalanná és kellemessé tétele itt a cél. Eszközei ennek a tapintat, a belátó és mérlegelő értelem, a diplomatikus képesség, a meggyőzés és elhitetés. E hatások a jogérzékkel, igazságossággal é a politikai munkálkodással teremtenek kapcsolatot, más oldalról, a vénuszi hatás folytán művészi, esztétikai kifejezésre is törekszenek, különösen az értelemre és szépérzékre legközvetlenebbül ható színművészetben.

A Vízöntő szilárd jegy, Szaturnusz illetve Uránusz jelleggel. A légies elem könnyedsége, értelmisége és sokoldalúsága itt a szilárd minőség hatásaival keveredik; a szellemi törekvések és az értelmi-szellemi hajlamok szilárdabb, határozottabb és céltudatosabb jelleget nyernek. A kötetlenség és felszínesség helyébe nagyfokú öntudatosság, elmélyedő szemlélet és komolyság lép; az értelmi-szellemi célok magasabb régiókba emelkednek, a törekvés kitartóvá lesz, bár lendületéből sem veszít, sőt elszánttá, merésszé válik. A Szaturnusznak itt pozitíve átszínezett hatása fokozza a határozottságot és kitartást, de az Uránusz hatása hangsúlyozottan érvényesül és rendkívüliséggel, eredetiséggel, szokatlan vonásokkal ruházza fel a fentebb kifejtett hajlamokat és képességeket.

A vizes jegyek minőségi változatai:
Mind a három negatív, delejes vonzerejű.

A Rák, fő-vagy kardinális jegy, Hold jelleggel. A víz-elem mindenbe behatoló, befogadó és érzéshullámzásokat keltő hatása itt a fő-minőség akaraterejével, vezető hajlamával kapcsolódik. Az inkább érzelmi életre beállított víz-elem nem engedi, hogy az akaraterő és célkitűzés szétáradó, kifelé nagy eredményeket felidéző módon érvényesüljön; befelé, zártabb körben kell megtalálnia a helyét.

A Skorpió szilárd jegy, Mars, illetve Plutó jelleggel. Az érzésekre fogékony, érzelmi átélésekre, lelki élményekre hajlamos víz-elem itt a szilárd minőség hatásaival a kitartó törekvéssel, a megszerezett eredményekhez való ragaszkodással és az egyensúlyra törekvéssel kapcsolódik. A víz-jelleg szétfolyó, túláradó hatásait korlátok közé zárja a szilárd minőség. Az érzés és a lelki-élet még határozottabban a belsőség, az élet mélységei felé fordul, mint a Rákban; ezzel sok önösség, de nagy elmélyülés jár. A lelkiség a külső és belső élet, a földi és a túlvilág határaihoz közelít, szilárd hajlama révén még a megfoghatatlannak látszó dolgokat is mintegy kézzelfoghatónak érzi, otthon találja magát a lélek titkaiban, erős misztikus hajlamok és képességek élnek benne. De a víz-elem eleven képzelete és erős érzései, amint a megragadásra, birtoklásra irányuló szilárd minőséggel keverednek, az érzékiséget, a szenvedélyeket is felfűtik, a nemiség pedig, amelyben az élet és halál, a kezdet és vég misztériuma nyilvánul meg, a Skorpió típus igazi területévé, de egyben veszedelmévé, esetleg végzetévé válik. A Marsnak itt negatívvá színezett behatása pedig erős ösztönzést, sok erőt, de kétes és erőszakos egyenetlen módszereket hoz felszínre, míg a Plutó mindezt válságossá fokozza, de ugyanakkor végső kiegyenlítésre törekvő elszántságot ad: a skorpió feladata az alacsonyabb rendű ösztön-én átélése és legyőzése, hogy a válságokon keresztül feltámadhasson benne a felsőbbrendű öntudat.

A Halak változó jegy, Jupiter-, illetve Neptun jelleggel. A víz-elem érzésekre, érzelmi-lelki átélésre, s ezeken keresztül a dolgokkal bensőséges kapcsolatra irányuló hajlama a változó minőség kötetlenségével, szétáradó, értelmi-szellemi kapcsolódást kereső jellegével párosul. Ezért nem lehet meg benne sem a Rák kisebb körre koncentrálódó ragaszkodása, sem a Skorpió belső összeütközéseken keresztül kibontakozni akaró lelkisége. A változó minőség fokozza a szétáradást, mondhatni a szétfolyást, a határokon és gátakon való áthömpölygést. A Halak-típus lelkisége szétterjed, a határtalanság, teljes kötetlenség és korlátozatlanság felé irányul; értelmi-szellemi törekvése az egyetemességet, a mindent-átérzést, a lelki feloldódást érzi céljának. Krisztusi egyetemes szeretet felé igyekszik, határtalan közösségérzetben felajánlja, sőt feláldozza önmagát, az „én” határain is túlárad az önzetlenségben és szolgálatkészségben. De mindezzel a teljes szétfolyás és korlátlanság kétségesebb hatásai is együtt járnak: a Halak típus könnyen elveszítheti lába alól a biztos talajt, lelkisége ködös, kaotikus bizonytalanságba torkol, s mert énjét szinte semmire sem tartja, nincs kellő ereje az önuralomhoz sem. Ebben az esetben rendellenes, gátlásokat nem ismerő szenvedélyek jutnak uralomra benne, amelyekre igen jellemző példa az ital mámora, melyben az öntudat feloldódik és szédült határtalanságba látszik kiterjedni.