Szerencsemérő
Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma!
Csillagjegyek

Csillagjegyek


Kos
Bak

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

Csillagjegyek
Ikrek


AZ IKREK (Gemini)
május 21 – június 21

Alapeleme: levegő
Minősége: labilis
Férfias, pozitív, ősminősége meleg nedvesből és némi szárazból tevődik össze
Uralkodó bolygója: Merkúr
Színe: szürke, sárga
Ásványai: berill, gránit, topáz, a vonalkás kövek
Féme: higany
Növényei: szulák, vasfű, csillagpázsit, jázmin, vörösfagyal, babér, cickafark
Állatai: majom, bika, kakas, kutya, papagáj
Száma: 12
Országai: Belgium, Flandria, Szardínia, Örményország, Egyesült Államok
Akiknek a Napjuk az Ikrek jegyében állt, Schumman, Dürer, Kennedy, Gaugin, Strauss, Meriline Monroe, Errol Flynn, Paul McCartney, Tom Jones, Benkő László

Az Ikrek a kettőség mítosza. Ez a dualitás annyira világrengető és olyannyira jelenvaló a lét minden megjelenési formájában, hogy nem is meglepő, ha csaknem valamennyi mítosz lényeges eleme. A Nap május hó utolsó harmadában lép a dualitás jegyébe, és a nyár kezdetéig időzik ott. Tavasz még egyáltalán ez az időszak? Nem inkább nyár már? A május pompája ár elmúlt, a nyomasztó nyári hőség még messze van – átmeneti időszak ez, mindkét állapotból van benne valami, ikerjellegű tehát.
A kettősség nemcsak kétpólusú voltában mutatkozik meg a legszembetűnőbben. Azoknak, a mitikus és művészi elbeszéléseknek a sora, amelyek ezt a témát állították tengelyükbe, Ádámnál és Évánál kezdődik, és olyan csúcspontokra ér, mint amilyen Páris és Helena, Rómeó és Júlia vagy Trisztán és Izolda története. A kozmikus őskép is a nappal és az éjszaka, az égbolt és a föld kettősségét mutatja.
Az ilyen kettősségben ellentét rejtőzik, mégpedig abszolút, kizárólagos. Egymást vonzó ellentétek ezek, nem egyszer mágneses erejűek, mit az ellentétes pólusok, egyúttal homlokegyenest különbözőek. Az ilyen ellentétpár Ikrek téma.
De vannak másféle párosítások is: azok a kettősségek, amelyek valójában megkettőződések, és szűkebben értelmezve ezek a tulajdonképpeni mitikus ikerjelenségek.
Az Ikrek csillagképet a Castor és a Pollux nevű főcsillagok rajzolják ki. Szembetűnő párt alkotnak az égbolton. A görög monda dioszkuroszairól nevezték el, két olyan ifjúról, akik elválaszthatatlanok voltak. Csakhogy míg Pollux halhatatlan, addig Castor halandó volt És éppen ez ennek a mondának a lényege; nem szöges ellentétről van szó, hanem kétszer ugyanarról, de az egyik esetben halandó, árnyszerű, míg a másikban hallhatatlan, sugárzó formájában.
Éppen így van ez Daidalosz és Ikarosz esetében is. Az egyiknek sikerült átrepülnie a tengert, a másik azonban lezuhant, mert túlságosan közel került a Naphoz, és a sugarak megolvasztották a szárnyait összetartó viaszt. E párok esetében szó sem volt feszültségről vagy ellentétről, mint ahogy az gyakori poláris ellentéteknél, hanem kétségkívül kiegészítették egymást. Nem voltak ugyan egészen azonosak, de alapjában véve ugyanannak a dolognak két részét alkották, aminthogy semmitől sem választható el az árnyéka.
Ugyanez a jelenség hátborzongatóan tűnik fel a hasonmás-mítoszban, amint azt Heine azonos című versében leírja. A „sápadt társ” a másik Én – és ezzel már el is érkeztünk a skizofrénia témájához.
Csaknem valamennyi ikermítoszban meghal az egyik fél, a másik meg gyászolja. A Bibliában is így van ez Dáviddal és Jonatánnal vagy az Iliászban Achillesszel és Patroklosszal, nemkülönben az istenmitológia Apollójával és Jácintjával.
Mivel a szűkebben értelmezett ikermítoszokban megkettőződésről van szó, ezek a párok mindig azonos neműek – jóllehet ez nincs feltétlenül így a biológiai ikreknél, hacsak nem egypetéjűek.
A kettős ikermítosz remek példáját nyújtja Richard Wagner (Napja az Ikrek jegyében) Trisztán és Izolda című zenedrámájában. Főszereplői a kétnemű ellentétpárt képviselik. Ugyanakkor mindkettejüknek van azonos nemű „ikerpárja” is. A dramaturgiából jól ismert „confidents”-ről a főszereplők mellett álló bizalmasokról van sz. Trisztánhoz Kurnewal, Izoldhoz Brangäne társul, mint valami önálló élet nélküli árnyék.
Érdekes keveredés van Káin és Ábel bibliai történetében, hiszen itt az egyik fivér megöli a másikat, így tehát szöges ellentétről (gyűlölet-szeretet) éppúgy beszélhetünk, mint megkettőződésről (testvérpár). De itt is nagyon világosan kitűnik, mennyire fontos az egyik fél mitologikus hallhatatlansága, hiszen Isten nyomatékosan megtiltja Káin megölését.
Korunkban aztán az Ikrek témájának szórakoztató, sőt komikus oldalát is felfedezték. Egy ilyen modern mítosz groteszk figurája Stan és Pan, ahogy Stan Laurel és Oliver Hardy megszemélyesíti.
Eltéphetetlenül egymáshoz vannak kötve, mindketten ugyan azt is akarják, csak mindegyik a maga egészen sajátos, bizonyos értelemben korlátolt módján, és így lesznek végül kimeríthetetlenül komikus duóvá.
Közismert, hogy az őrület és a zsenialitás alapjában véve összefügg. Tekinthetjük őket akár ikreknek is.
Van egyfajta alkotói kiegyensúlyozatlanság, amely gyakran meghasonlásba torkollik. Ez valahol mélyen valószínűleg az egyik fél halandóságának mitikus követelményével függ össze. Hiszen a zseni halandó, de halhatatlan is: az utókor műveiben tiszteli tovább ideálját. Ezért van az is, hogy annyi ikerszerűt találunk a legidealisztikusabb művészetben, a zenében. A zeneszerzők közül az átlagosnál többen születtek ebben a jegyben. A zenével pedig szoros kapcsolatban van a számok világa. A matematika, kiváltképp a geometria egzakt módon, ugyanakkor misztikus mélységekben mutatja meg nekünk az Ikrek-jelenséget. Gondoljunk csak az egyenlőségjel két oldalára, amelynek mindegyik ugyanazt az értéket képviseli, csak más-más formában.
Rátalálhatunk a párhuzamosokban, amiket elképzelhetünk egymást valahol metszőknek, vagy éppen sohasem metszőknek is, aszerint, hogy az euklideszi vagy nem euklideszi geometriából indulunk ki.
Ennél a jegynél a „pubertás mítoszáról is beszélhetünk. Ez az állatkör harmadik jegye, és az emberi életkorok közül a harmadiknak felel meg. A Kos maga az elsődleges, nyers akarat megnyilvánulás, a Bika hajlamos rá, hogy megkösse az anyag. Az Ikrek azonban egyet jelent az intellektuális tanulással, a nyugtalansággal, az ellentmondásra való hajlammal és az ifjúsághoz való vonzódással annak a jegyében, hogy „hasonló a hasonlónak örül”.
A természet is bizonyítja, hogy a tulajdonképpeni Ikrek-téma, akár a megkettőződés, akár az osztódás értelmében, valami fiatalos, a fejlődés korai szakaszának megfelelő dolog: az élőlények legkorábbi fejlődési szakaszukban osztódással és sarjadzással növekednek.
A későbbi fejlődési szakaszok, vagyis a bonyolultabb élőlények, a nemi differenciálódás felé mutatnak az ilyen szaporodás pedig az ellentétek rokonságának elvén alapul.

Az Ikrek uralkodó bolygója

Az Ikrek lényegét, leginkább kifejező bolygó a Merkúr, a Naphoz legközelebb lévő égitest. Ez a bolygó olyan közel kering a Nap körül, hogy 88 napjába kerül csak megkerülni. A Merkúr – természetesen a Földről nézve – viszonylag hirtelen lép elő a nap mögül, csupán néhány napig látható – ha egyáltalán látható – az esti égbolton, majd egyenesen – észrevétlenül – elszáguld a Nap előtt. Ez hamarosan megismétlődik a reggeli égbolton, csak éppen fordítva. A Napnak ez a hűséges kísérője eközben sosem távolodik el egy egész jegynyit a rajta uralkodó égitesttől.
Ezért olyan nehéz egyáltalán szemügyre venni ezt a „naplovagot”. Sőt a mi szélességünkön, szabad szemmel már egyáltalán nem könnyű. A Merkúr vagy eltűnik az alkonyati, illetve a hajnali párában, vagy olyan – számunkra – kedvezőtlenül metszi pályája a napsugarakat, hogy azok egészen elvakítják, aki meg akarná nézni.
Ennek a bolygónak egyáltalán nincs légköre, és kráterekkel borított felszíne leginkább a mi Holdunkéhoz hasonló. Amennyire meg tudjuk figyelni, ezüstösen fénylő csillagnak hat, amely világosabbnak látszana, ha az éjközepi sötét égbolton is megjelenne. Ritkán látható, amint elvándorol a napkorong előtt – természetesen csak távcsővel. Ezek az úgynevezett „Merkúr-fedések”, amelyek különösen a régi időkben nagyon fontosak voltak a távolságmérésnél.
A hozzáillő fém a higany, és így hat ránk: a Merkúrt gyorsnak és rendszertelennek, hirtelen elillanónak és ezüstösen csillogónak látjuk – éppen olyannak, mint a higany. Természete ezért teljes egészében megfelel az Ikrekének – ami a legmozgékonyabb jegy az állatövben.
Merkúr – a görög Hermész – az isten hírnöke. Lábán és sisakján viselt szárnyakkal ábrázolják, ez gyorsaságra és mozgékonyságra utal. Ahogy az istenek körében közvetít, hol egyikhez, hol másikhoz fordulva, éppen úgy jelenik meg a Nap hírnök – bolygójaként, amint hatósugarát előbb egyik, majd a másik irányban bővíti.
A Merkúr bolygó lényege hermafrodita: mindkét nemhez tartozik, vagy talán az egyikhez sem. Semleges vagy ellentmondásos. Nem számít sem jó, sem rossz elvnek, nem „jótevő”, de nem is „ártó”, ahogy azt a klasszikus asztrológusok mondták Némelyek ugyan inkább az ártót látták benne, mint a jótevőt. Hiszen Hermész a tolvajok istene is volt, és színváltó lénye igencsak rokon a hazugság lényegével. De általánosságban mégiscsak a közvetítés semleges voltát testesíti meg. Közvetítés alatt nem annyira konkrét eseteket értünk, mint inkább annak képességét, hogy a legkülönbözőbb dolgokat és a leginkább eltérő természetű embereket összehozza anélkül, hogy ő maga maradéktalanul átadná magát a találkozásnak. A kapcsolat szempontjából végül is a nyelv, a beszéd a fontos. És éppen ezt testesíti meg a Merkúr-elv.
A bolygók között ő az „értelmiségi”. Benne érte el végső tökéletességét az a képesség, amely a dolgokat legkülönbözőbb oldalukról tudja láttatni. Érzéke van egy és ugyanazon dolog, különböző vonatkozásainak meglátásához.
Hasonlóképpen istene Merkúr a kereskedelemnek és a kereskedőknek. A gazdaságnak kevésbé van szüksége érzelmekre, mint inkább hűvös szakértelemre, és sokoldalú mérlegelésre. Az érzelem elve teljességgel idegen Merkúrtól. Intellektusa olykor hűvös és józan, máskor meg szerfölött kritikus és ambivalens.
A merkúri befolyás az Ikrekben inkább a közvetítő, intellektuális elv által mutatkozik meg, és kevésbé a gazdasági érzékekben. Mint e jegy uralkodója, elsősorban is kritikus észrevételekre hajlamosít. Látja, hogy mindennek két oldala van, és hogy a dolgokat nézhetjük így is, úgy is.
Minthogy az Ikrek minden jegy közül a legmozgékonyabb, az Ikrek Merkúr-elve a rendkívül gyors felfogóképesség is. Nem véletlenül lényege a kétkedés.
A kétkedés szó a kettőből, a kettősségből vezethető le. És kettős arcú maga Merkúr is. Lényege, hogy nem marad meg hosszan egyetlen dolognál, éppen úgy, ahogy a bolygó is cikázik egyik jegyből a másikba. Inkább a felszínen marad. Gondolkodása nem mélyreható, hanem logikus-célirányos.
A germán mitológiában Loki az, akinek merkúri vonásai vannak. Ő a ravasz, a leleményes, ugyanakkor az álnok, a csaló, az állhatatlan is az istenek között. De amint a római kultúrával kapcsolatba léptek, a germánok még Wotanban, az istenapában is merkúri jellemvonásokat fedeztek fel. Wotan hozza a rúnákat, az Írást. Olykor nyughatatlan vándorként járja a vidéket. Minthogy parancsol a szeleknek, neki is kapcsolata van Merkúr légies elemével. Bizonyára nem véletlen, hogy a germánok „mindenható atyja” egy ilyen merkúri istenség volt. Hiszen amióta csak megvannak, különleges költői adottságról tettek tanúbizonyságot.
Mivel Merkúr, hasonlóan minden más bolygó- és istenséglényeghez, archetípus, mely az emberi tudat mélyében fészkel, természetesen a kereszténységnek is megvan a maga merkúri képviselője.
Nem más ő, mint Gábriel arkangyal, Isten hírnöke. Az ő feladata is, mint Merkúré, hogy Isten szándékát és parancsait megvigye az embereknek.
Természetének megfelelően minden olyan növény Merkúrhoz tartozik, amely gyorsan nő, az övé minden állat, ami kicsi és fürge, és minden kőzet, amely összetett, azaz az ásványok.

Az Ikrek jelleme

Ez nemcsak a legmozgékonyabb, hanem egyúttal a leginkább extrovertált jegy is. Az Ikrek ember gyakran és szívesen köt ismeretséget. Nem okoz neki nehézséget, hogy a legkülönfélébb emberekkel szót értsen.
Maga is szívesen beszél, ugyanakkor másokat is figyelmesen hallgat meg. E méltányolandó és felettébb ritka jellemvonás oka egész egyszerűen a kíváncsiság.
A kíváncsiság egészen meghatározó jelentőségű tulajdonsága a Merkúr hatása alatt álló Ikreknek. Így hát ne is csodálkozzunk, ha idegen és szokatlan élethelyzetekben is nyomban kiismeri magát, az égvilágon mindenkit ismer olyannyira, hogy bárkiről szórakoztatóan tud anekdotázni. Az Ikreknek mindenekelőtt örökké mozgásban kell lennie. Utálja a toporgást, a terjengősséget és az unalmat. Életében ezért gyakori a helyváltoztatás. Örökké keres valami jobbat, vagy egész egyszerűen csak valami mást. Az állhatatosság nem az erőssége. Könnyen belátható ennek ismeretében, hogy életrevalóságának fonákja bizonyos hajlam a felületességre.
Az Ikreknek örökké kapcsolatot kell létesítenie embertársaival. Közvetíteni és megismertetni akar. Ezért aztán természetesen házigazdaként egészen pompásan megállja a helyét. Társas összejövetelekkor ajánlatos bőséges Ikrek-állományt mozgósítani, mert az est végén biztosan mindenki mindenkivel megismerkedik, mindenki mindenkivel kimerítően megtárgyalta a világ folyását és senki sem unatkozott.
Hasonlóképpen, üzletkötéskor bizton lehet az Ikrekre számítani, nem kevésbé, ha arról van szó, hogy egy véleményt elfogadtassunk más emberekkel.
Az Ikrek született sokszorozók. Amit Merkúr gyermeke elmond egy másiknak, arról rögtön ketten szereznek tudomást. Ez azután Ikrekről Ikrekre megduplázódik. Aki utánaszámol, tudja mit jelent ez.
Tolakodó fajta ez az Iker, úgy tűnik. Nem más, csak holmi gép: semmi lélek, csupán a vegytiszta funkció. Tényleg így lenne?
Egyáltalán nem. Most jön a lényeg. Széltében-hosszában beszélik, hogy az Ikreknek két arca van. Nincs-e ez így minden embernél? Hát nem sokrétű minden egyes személyiség?
Minden Ikreket árnyékként követ egy másik Én, egy alteregó. Ehhez jön még, hogy alapjában véve két Ikrek-típus különböztethető meg, amelyek ugyan látszólag nem hasonlítanak egymáshoz, mégis ugyanabból a tőből sarjadnak: a Castor-, illetve a Pollux-típus. Ezen belül pedig minden Castor önmagában hordozza a maga Polluxát és fordítva. Kicsit bonyolult, nem? De hát éppen ilyenek az Ikrek.
A Castor-típus esetében a sokoldalúság az érzelmek és a fantázia világában domborodik ki leginkább. Min egy Thomas Mann-regény – az író maga is Ikrek -, a jegy e változatának szülötte egyszerre lehet terjengős és szórakoztató. Még azt is mondhatnánk róla, hogy nem figyelmes mások iránt, mert folyton azzal van elfoglalva, hogy benyomásait és érzéseit közölje.
És mégis: egyetlen hanyagul odavetett megjegyzésből azonnal kiérzi a lényeget és szélsebesen feldolgozza. Ehhez az aljegyhez tartozik a felettébb sokféle tehetséggel megáldott művész, de a fantaszta és a látomásoktól gyötört lélek is.
A Castor-típus nem egy esetben tehetséges médium. Nagyon érzékeny és ideges, könnyen válik neurózisok rabjává és jól hipnotizálható. Mindenesetre az ilyen emberek fogékonyak a parapszichológiai jelenségekre. Legalábbis nagyon gyakran megáldva a „második arc” adományával, azaz vannak előérzeteik és képesek megmondani dolgokat.
A Pollux-típus ellenben bizonyos mértékig kijózanítóan száraz. Mintha egyáltalán nem lennének érzelmei: egyetlen rögeszme rabja.
Szereti a spekulációt és az elvonatkoztatást. Szívesebben bíbelődik logikával és matematikával, semmint embertársai lelki életével. Az emberek gyakran csak sakkfigurák a szemében. Őneki a szerelem igazán nem más, csak egy szó, amelyen gúnyolódik.
Újra és újra ámulatba ejt, hogy az Ikrek – mint derült égből villámcsapás, egyszerre csak homlokegyenest ellentétes jellemvonásokat mutatnak. Igaziból csak egyvalami közös ezekben az ellentétes megnyilvánulásokban: a rendkívüli mozgékonyság és a minden anyagi természetű dolog súlyától mentes légiesség.
Az Ikrek tulajdonképpen mindig játszik önmaga lényegével. Megmutatkozik mások és önmaga előtt. Vannak olyan Ikrek, akik még a legfeszültebb szituációkban, a látszólag feltétlen odaadás közepette is képesek kívülről figyelni magukat. Ez természetesen alkalmassá teszi a színjátszásra. De amúgy is mindig színészkedik. Egyetlen érzés sem hatol belé olyan mélyre, hogy hosszú időre csakugyan a hatalmában tartsa.
Ezért aztán van benne hajlam az iróniára, sőt a szarkazmusra is. Mestere a csípős megjegyzéseknek. De másnap már nem emlékszik rá, hogy előtte megbántotta a másikat és értetlenül áll a szemrehányások előtt.
Nincs értelme, hogy szemére lobbantsuk részvétlenségét. Nem érdemes tőle mélyebb érzéseket várni. Aki állhatatosságot és lelki mélységet keres, válasszon inkább valaki más jegyből valót. De aki állandó ösztönzésre vágynak, maguk is sok újdonságot tartogatnak és igénylik a szellemes és kritikus szemléletet, azok tudják értékelni az Ikrek erényeit. Az Ikrek ráébreszti a másikat arra, hogy mennyi sokszínűség rejtőzik az illető egyetlen rövid megjegyzésében, jó ötletében.
Leginkább azonban az a meglepő, hogy emberi viszonyaiban nagyon tud hűséges lenni. Ennek nem valamiféle birtoklási vágy vagy netán fantáziátlanság az oka, hanem, hogy szellemileg olyannyira mozgékony Ikreknek szüksége van egy nyugodt pontra a valóságos anyagi létben.
Némely kalandos ábrándját is csak fantáziájában éli ki. Az Ikrek találták fel a szóbeli erotikát. Gyakran csúnyán kitalált szerelmi kicsapongásai az egyiket zavarba hozzák, míg a másik örül az izgalomnak.
Természetesen szó sincs tengermélységű szenvedélyről; itt is hajlik a tárgyilagosságra. Nála a vágy kevésbé a vonzalom megnyilvánulása, mint inkább a vérbő érzékiségé.
Ennélfogva, e jegy szülöttei erotikus szempontból is gyakran két vasat tartanak a tűzben. Nem vagyunk szabadosak, ha ezt a lényéből eredő alapigényét elnézzük neki. Ha nem kényszerítjük túlságosan nehéz igába, akkor hűséges marad.
Az Ikrekben többnyire van biszexuális elem. Istenségnek, Merkúrnak, csakúgy, mint a jegynek magának van „herm”-afroditikus, tehát kettősnemű lényege. A Merkúrhoz leginkább illő életkor, a pubertás sem egyértelműen kiforrott a nemi hajlamok tekintetében. Ezért az Ikrekben van bizonyos homoerotikus készség, ami abban nyilvánulhat meg, hogy ha férfi, úgy fiús nőhöz, ha pedig nő, úgy inkább meglehetősen nőies vonásokat hordozó férfiakhoz vonzódik.
Megjelenését tekintve a tipikus Ikrek nyúlánk, karcsú és finoman tagolt. Koponyaformája a legtöbbnek keskeny, mozdulatai pedig gyorsak és idegesen rebbenőek.
Különösképpen jellegzetes a keze, ami igencsak illik a jegyhez. Az Iker-kezek többnyire szépek és finom formájúak, és nagy ügyességről árulkodnak.
Ami életmódját illeti, kevésbé tarthatjuk a természet gyermekének és egyáltalán nem vonzza a vidéki elvonultság, sokkal inkább a nagyváros és annak sokféle kínálkozó lehetősége. Urbánus természet. Bizonyos tekintetben többre tartja a természetesnél azt, ami művi.
Kettős természetéből az is következhet, hogy végül is mindkét településformában otthon érzi magát. Az is lehet, hogy a nagyváros sűrűjében egy bár mélyén whiskyjét kortyolgatva a vidéki életmód előnyeit értékeli nagyra, falusi visszavonultságában pedig nagyvilági városi lakásról ábrándozik.
E jegy szülöttei természetesen szerfelett kedvelik az utazást. Nem is annyira a messze távolba vivő utakat, hanem inkább a rövid, kis kiruccanásokat. Nem könnyű az Ikreket tartósan egy helyen fellelni. Világos, hogy kedvére való, ha két címe lehet.
Minthogy az Ikrek a levegő jegyébe tartozik, nincs biztos, szoros kapcsolata, viszonya az anyagi dolgokkal. Igaz, használja őket, és a technikai berendezések nem ritkán elbűvölik, ugyanakkor könnyedén le is mond róluk.
Anyagi helyzete felettébb változékony. Valójában a pénz neki arra kell, hogy biztosítsa magának a szórakoztató és izgalmas élményeket. Az is megeshet, hogy egy darabig egészen szűkös körülmények között is jól elvan. Aztán mikor újból pénzhez jut, olyasmire költ, amit mások merőben feleslegesnek találnak.
Öltözködésében a könnyedséget és a játékosságot kedveli. Gyakran több érzéket árul el az eredetiség, mint a mértéktartó elegancia iránt. Minthogy inkább sportos alkat és a mozgás számára létfontosságú, azért öltözködésének elegendő mozgásszabadságot kell a számára engednie. Ezért mindkét nembeli Ikrek szereti a testhez simuló, ugyanakkor kényelmes ruhákat, például a nadrágot, vagy a rövidebb kabátkát.
Természetesen az Ikreknek kell, hogy legyen valamilyen közlekedési eszköze. E jegy szülöttei közül például néhányan szenvedélyes motorkerékpárosok. A nagy autók, amikkel nehéz parkolni, csak idegesítik, mert sok velük a gond. A legkisebb időveszteséget is elviselhetetlennek találja.
Néhány Ikrek állandóan kissé űzöttnek hat. Gyakran pillantanak az órára, készülve a következő megbeszélt találkozóra, amiről aztán rendszerint jócskán elkésnek. Nemigen természete a rendszeresség. Az Ikrek gyakran hagyják magukat egy hangulat sugallatára eltéríteni. Viszont ennek köszönhetően remekül lehet velük spontán élmények zamatát ízlelgetni. Nemritkán egy és ugyanazon személyben jelen van az érzelem gazdag Castor-Ikrek és a hűvös agyú Pollux-Ikrek. És ebből babonás képzelgések iránti hajlam fakad.
Az e jegyben lakozó meghasonlási hajlamot művészek remekül ki tudják aknázni. Gondoljunk csak Robert Schumannra, akiben ott lakozott Florestan, de Eusebius is, aki szögesen ellentétes nézeteket és beállítódást képviselnek.
Az Ikrek jegyében született Thomas Mann regénye, a Varázshegy teljesen át van szőve a jegy szimbólumaival és belengi e jegy légköre. Már maga a cím is kétrétegű, és felkelti a kíváncsiságot.
E regény egy tüdőszanatóriumban játszódik – a tüdő és betegségei kapcsolatban vannak az Ikrekkel. A főszereplő is Ikrek-jellem: Hans Castorp nem, mint beteg, hanem mint látogató érkezik. Semleges megfigyelő, nincs saját véleménye, hanem csupán figyelmesen hallgatja mások akár legellentmondásosabb megnyilvánulásait. Jellegzetes fiatalember. Még éretlen és híján van az élettapasztalatnak, de élénk intelligenciával rendelkezik, ugyanakkor leheletnyi kétkedő melankólia is él benne. Az Ikreknek köze van a fiatalemberekhez. E jegy néhány szülötte élete végéig fiatalosnak hat.
Hans Castorp kiváltképpen két szerfelett ellentétes jellemű személlyel kerül kapcsolatba, akik állandó vitában állnak egymással. Thomas Mann zseniális Ikrek-természetének köszönhetően az olvasónak nem esik nehezére, hogy váltakozva azonosuljon hol Naphta, hol pedig Settembrini gondolataival. Naphta konzervatív elvet testesít meg, Settembrini felvilágosult, haladó. Párbeszédeikben gyakran a végsőkig jutnak el. Végül mindinkább úgy tűnik, hogy alapjában véve mindennek, amit előadnak, egyúttal a fonákját is megfogalmazzák. És ekkor történik a legmeglepőbb dolog: Úgyszólván szigorúan a mitológiai Ikrek téma előírásainak megfelelően öngyilkos lesz Naphta. Az egyiknek mindig meg kell halnia.
Megkérdezhetnénk még, hogyan lehet legjobban ráakadni az Ikrekre, avagy inkább azt, hogy mikor ütközik ez nehézségekbe. Leghelyesebb, ha alapelvként vesszük figyelembe, hogy semmi értelme annak, hogy egy Ikrek jellemének rejtélyét meg akarjuk fejteni, mert kíváncsiak vagyunk, mi rejtőzik megnyilvánulásai mögött. Ebben a jegyben csupán egy bizonyos: a változás.
Viselkedése funkcionális jellegű és teljességgel a mindenkori környezetétől függ. Ezért is fordulhat elő, hogy az Ikrek maguk is úgy vélekednek: az embereket a külsődleges körülményeik és szociális adottságaik határozzák meg. Ilyen esetekben önmagukból kiindulva általánosítanak másokra. Kevesen készek olyannyira az alkalmazkodásra, mint az Ikrek.
Az Ikrek esetében csak az a fontos, hogy állandó újdonság-, vagy még inkább változatosságérzetben részesítsük, ha tartósan igényt tartunk a társaságára. Eközben bármilyenek lehetünk és bármit képviselünk, az Ikreknek nem az a kérdés, hogy „mi?”, hanem hogy „milyen?”.
Meg se kíséreljük őt mély kötődésre bírni, a régi szép időkre emlékeztetni – mit neki a múlt! (Még ha olyan is, mintha épp tegnap történt volna.)
Lehet, hogy ha valaki biztos anyagi alapokat kínál neki, mindig hálásan visszatér az etetővályúhoz. De valóságos partneri viszony csak úgy jöhet létre, ha a másik megengedheti magának, hogy társul szegődjön szeszélyei kiéléséhez, ugyanakkor meg se próbálja fékezni. Még az is sokkal jobb, ha veszekszünk az Ikrekkel, mint hogy valamiféle „egy test-egy lélek” állapotra törekedjünk.
Talán csak egyetlen varázsszó létezik, amely ezt a jegyet lényegében megragadni képes, igaz, maga is felettébb többértelmű: a játék. Mindig kell, hogy legyen valami játékosság az Ikrekkel fenntartott viszonyunkban. Együtt zenélni velük, az például jól közelítené az ideális állapotot. Valószínűleg a zene fegyelme az egyetlen, amiben az Ikrek képes egyébként mindenki által vágyott és az ő számára mindig csak látszólagos egységet, összeolvadást átélni.
Vannak persze olyanok is, akik inkább a szerencsejátékokba vetik magukat. Így kiélheti babonás hajlamát, igényét az újdonság varázsára, a feszültségre és kamatoztathatja a benne rejlő számítást. Csakhogy ekkor a függőség, a szenvedély csapdái fenyegetik. Nem hallgathatjuk el, amit statisztikai felmérések is alátámasztanak, hogy az Ikrekben határozott hajlam van arra, hogy valaminek a rabjává váljanak. Merthogy igen könnyen elcsábíthatók.
Az Ikrek leginkább akkor találnak rá a harmóniára, ha a lényükben lakozó kettősséget felismerik és megtanulják elfogadni. És a belátáshoz, a ráébredéshez amúgy is nagy tehetségük van – végtére is az ő elemük a szellem.

Az Ikrek és a hivatás

Civilizációnkban és gazdasági rendszerünkben sok az Ikrek szerű vonás, ezért az e jegyben születetteknek nem esik nehezére, hogy megfelelő foglalkozást találjanak. Ráadásul az Ikrek olyan sokoldalú és alkalmazkodó képes, hogy szinte mindennel tud valamit kezdeni és jól érvényesül.
Ezzel együtt van egy sor olyan foglalkozás, amelyet mintha egyenesen neki találtak volna ki. Lévén eleme a közvetítés, otthon érzi magát a médiában, azaz az újságoknál, a rádiónál vagy a kiadók világában.
Különösen a tömegtájékoztatási eszközök, a bulvárlapok és a tévé tudnák hasznát venni az Ikreknek. Kíváncsiságuk miatt remekül beválnak vizslató riporterként. Mozgékonysága és lényéből fakadó helyváltoztató hajlama mindig arra ösztönzi, hogy magától is az események közepébe vesse magát, mégpedig villámgyorsan.
Kapcsolatteremtő képességének fontos ismeretségeket és információkat köszönhet. Szellemi mozgékonysága alkalmassá teszi arra, hogy a legkülönfélébb szituációkba helyezkedjen és a legeltérőbb jellemű emberekkel azonosulni tudjon. Stílusa amúgy is a rövidség, címszavakban fogalmaz, és nem annyira a végső csiszoltságra törekszik, mint inkább a közérthetőségre és a könnyű megjegyezhetőségre, nem utolsósorban a szenzációkeltésre. Azaz veleszületett hajlama van az újságírói stílusra.
A tévében például jól elképzelhető, mint a nemzeti érdekek szószólója. Ebben az esetben a legkülönbözőbb álláspontokat kell a magáévá tenni, méghozzá mindig csak rövid időre – végül is minden adásnál változik a téma. Ráadásul ezeket a különböző álláspontokat úgy kell képviselnie, kifejeznie, hogy azokat lehetőleg széles közönség képes legyen megérteni, élvezni. Fontos, hogy izgalmas legyen, és soha se legyen unalmas, és mindannak, amiről szó van, még szórakoztató vonásai is legyenek. Mindezeknek a képességeknek a birtokában az Ikrek született játékvezető.
Különben is az Ikreknek mindig foglalkozásban olyan feladatokat kell adni, amelyekben mintegy újságíróként vagy játékvezetőként működhet. Hagyni kell őt tudósítani. Ő legyen az, aki kapcsolatot tart a különböző részlegekkel vagy vállalatokkal. Természetesen éppen olyan jól beválik személyzetisként mint sajtószóvivőként.
Egyvalamit nem szabad tőle nagyon szigorúan számon kérni: a pontosságot, a rendszerességet. Számítsunk inkább arra, hogy nem nyugszik, míg valami újnak és szenzációsnak a nyomába nem akadt, akárhol történjék is. Ha éppen nincs jelen, amikor szeretnénk, biztosak lehetünk abban, hogy ott van, ahová küldeni akarjuk, vagy akarnánk, ha tudnánk, mi is történik éppen akkor ott. Az Ikrek ugyanis tudja. Az ilyesmihez neki hatodik érzéke van.
Már pusztán az analógia miatt is alkalmas a távközlésben és a közlekedésben adódó munkák elvégzésére. Jól érzi magát, ha mobilt kaparinthat a keze közé, ha gyorsan autóba kell magát vágnia, hogy ide-oda száguldjon.
Gyakran az is fontos feltétel, hogy az Ikreknek megfelelő legyen a munkahelyi légkör, hogy azt lázas tempó és ideges nyugtalanság uralja. Ami másokat idegesít és megbénít, az az Ikrek számára a kreativitás és az odaadás legjobb kiváltó tényezője.
Az Ikreknek érzéke van a marketinghez és pompásan megállja a helyét, mint egy vállalat képviselője. Házasságközvetítőként is igen jól elképzelhető, sőt fogadóiroda alkalmazottjaként is.
A tárgyilagosabb Pollux-típus a számvitelben, a statisztikában, a könyvelésben találja meg a helyét, vagy adótanácsadóként. Minél többet foglalkozhat számokkal, annál jobban érzi magát.
Manuális foglalatosságoknál előnyére válik, hogy az Ikrek-jegy szülötteit nem kevés kézügyességgel áldja meg. Felettébb fürge és ügyes munkás.
Az Ikreket vonzza mindaz, amit különben személytelennek, hidegnek és lélektelennek tartunk: a jegy szülötteire például ellenállhatatlan erőt gyakorolnak a kapkodó fogyasztásra berendezett gyorsétkeztető éttermek. Mivel a fiatalok az Ikrek vonásait viselik, nem csoda, hogy az ilyen helyek tele vannak velük. Azonkívül az ilyen éttermek az USA-ból származnak, az pedig Ikrek ország.
Kétségtelenül minden illik az Ikrekhez, aminek gyorsan kell megtörténnie, ezért aztán szívesen is állít föl gyorsasági rekordokat. Alapjában véve minden tevékenységnek megkísérel rohammunka-jelleget adni. Ugyanakkor a futószalag kevésbé felel meg neki, mert az meghatározza a munkatempót, az övé pedig annál gyorsabb, de rendszertelenebb.
Egyébként azonban szereti a gépeket, nem annyira az erő vagy az energia miatt, hanem inkább az erők sokféle átvitele és átalakulása miatt. Ehhez járul még matematikai-fizikai tehetsége. A technika tehát ígéretes terep a számára.

Az Ikrek és az egészség

Az Ikreknek állandó igényük, hogy új benyomások érjék őket, máskülönben unatkoznak. És ha az unalom nem is feltétlenül halálos, Ikreknél könnyen okoz akár betegséget is.
Sokkal gyakoribb azonban, hogy éppen az unalom ellenkezője okoz galibát. A testet kikezdi az idegeskedés, a hajsza, a túlfeszített idegrendszer (és talán az is, hogy az Ikrek túlságosan is sokat dohányozik). Van úgy, hogy semmi szervi baj nem állapítható meg – vagy ellenkezőleg, nagyon is sok. Ám a bajok valódi oka a szellemben és a lélekben rejtőzik. Ezért van az, hogy az Ikrek betegsége rendszerint akut és inkább enyhe lefolyású. Nem jelenti ez persze azt, hogy az Ikrek könnyelműsködhetne. Arról van szó csupán, hogy ha megfelelő az életfelfogása és az életmódja, hamar helyreállhat az egészsége. Ehhez azonban előbb az Ikreket nyugalomba kell helyezni, ami nem éppen könnyű feladat.
Az Ikrek-jegy a tüdővel, a karokkal és kezekkel, valamint a vállakkal és az idegrendszerrel van kapcsolatban. Ezért van az, hogy sok olyan betegség, amely az Ikreket gyötri, idegeskedésre, nyugtalanságra és hajszára vezethető vissza. Különösen rossz lehet, ha az Ikrek – nagyon is gyakran – cigarettázással próbálják idegességüket oldani. A füst megüli a tüdőt, ami pedig kiváltképp érzékeny. A légcsőhurut, a köhögő görcs, súlyos esetekben mellhártya – vagy tüdőgyulladás, tipikus Ikrek betegség.
A felső függesztőöv is nagyon sérülékeny, azaz a vállak, a karok és a kezek. Gyakori a sérülés, a ficam, a rándulás. És minthogy az Ikrek idegesek, rendszeresen megsértik magukat késsel, tűvel, gyufával.
Leginkább pedig az idegeik sérülékenyek. Ez álmatlanságban nyilvánulhat meg, de akár a legkülönfélébb idegi eredetű betegségekben is. Előfordulhat, hogy a gyomor betegszik meg, vagy ideges szemrángások, tikkek alakulnak ki, esetleg a különböző szervek nem működnek kielégítően, mert az idegek vagy túl sok, vagy félrevezető impulzust küldenek hozzájuk.
A fő, a központi szerv azonban kétségkívül a tüdő az Ikreknél. Az idegeskedés, a gyakran önhibából kialakuló idegi túlterheltség és a túlságosan sok méreg, minta milyen például a nikotin, elsősorban a tüdőt támadja meg. Ez nem jelentkezik feltétlenül orvosilag felismerhető betegségben. Épp elég, hogy rendszertelenné válik a lélegzetvétel. A terhelhető, de igen gyakran túlterhelt, nyugtalan Ikrek nem tud már rendesen lélegezni. Úgy kapkod levegő után, mint a partra vetett hal.

Az Ikrek gyermek

Biztosra veheti, hogy újszülöttje kis súlyú. Törékeny, nyúlánk kis teste bizonyára aggodalmas pillantásokra készteti Önt. Szükségtelenül,mert az Ikrek babák semmivel sem sérülékenyebbek, mint más újszülöttek.
Sovány alkata bizonyos fokig Merkúrra utaló jegy, hiszen ez az istenség uralja a születése kora nyári időszakát. Merkúrnál pedig nehézkesség és szögletesség sóba sem jöhet. Végül is minden plusz a testsúlyban veszteségként jelentkezne a mozgásban.
Hogy pedig mennyire mozgékony a kisbabája, hamarosan megtapasztalhatja. Kis karjai ventillátorként járnak, mozgékony lábait pedig a legbiztosabbnak hitt járóka rácsa sem tudja lefékezni. De a legélénkebb a szeme. Élénk pillantása miden mozdulatát követi, áthatol a szobán és valamennyi tárgyat letapogatja. Ilyenkor vígan rikoltozik: szemmel láthatóan minden új, ami körülveszi, örömet okoz neki.
Míg az első években csupán a lábai és idegei lesznek megterhelve gyermekének, számíthat rá, hogy hamarosan sorra kerülnek agysejtjei is. Ezért aztán lehetőleg sok területen csiszolja tudását és szerezzen be mihamarabb egy első osztályú lexikont. Ha ezt elmulasztja, önérzete hamarosan megsínyli. Mert az Ikrek gyerek kérdéseit nem lehet csak úgy félvállról megválaszolni. Kapásból felelnie kell arra a kérdésre, hogy miért van, hogy a levegőt nem látjuk, de az ég mégis kék? Nehogy bedobja a törölközőt és semmiképpen se szerelje le tudásszomjas csemetéjét olcsó fordulatokkal! Legalább próbálkozzon! Előbb utóbb úgyis kitapasztalja, hogy hol vannak az Ön gyengepontjai, hiszen kitűnő megfigyelőképessége miatt egyetlen emberi gyengeség sem maradhat rejtve az Ikrek gyermek előtt.
Jobb híján az iskolával kecsegtetheti; ez tovább motiválja, és nagy várakozással tekint az első iskolai nap elébe. Sem az iskolától, sem a tanároktól vagy az osztálytársaitól nem fog húzódozni, az újdonság varázsa minden más hatást a háttérbe szorít. Lelkesedése eleinte nem ismer határt, de sajnos ugyanilyen mértékben fog csökkenni is, amint az iskola napi robottá silányodik. Ön is tudja milyen nehezére esik egy helyben ülnie. Ráadásul az ember nem kérdezősködhet szünet nélkül, hanem a figyelmét egyetlen, sokszor igen unalmas dologra kell irányítania, mégpedig tartósan. Tanárai rámutatnak higanyelevenségére, arra, hogy mindig beszél óra alatt, hogy kevés benne a kitartás, de arra is, hogy milyen gyors a felfogása, mennyire jó a beszédkészsége, mennyire sokoldalú.
Az Ikrek gyermek szereti a fakó valóságot kiszínezni, de nem önérdekből mond valótlanságot. Bocsánatos hiba, ha meggondoljuk, hogy mennyit hazudnak és csalnak ezen a világon. Tartsa szem előtt, mekkora előny, ha valakiben adottság van ara, hogy a saját és mások életébe színt vigyen!
Komikusi hajlama és csúfondárossága sok barátot szerez az Ikrek gyermekének azok körében, akiket megkímél a gúny nyilaitól. Sokszor lesz ő az osztály népszerű bohóca, aki rendre sikert arat produkcióival. Humortalan tanárok azonban nem győzik fenyíteni ugyanezért. Viselje mindezt higgadtan és ne szidja őt! Inkább legyen rá gondja, hogy ha elvégezte a büntetésül rárótt feladatot, minél előbb jusson friss levegőre. Rendesen ki kell magát szellőztetnie. Jót tesz a tüdejének és segít kikúrálni a sajnos makacsul vissza-visszatérő bronchitisét.
Egy másik fontos dolog, az éjszaka nyugalma. Legyen szigorú, még ha úgy is tűnik, hogy örökmozgó Iker gyermeke kevés alvással is beéri. Ha egy gyerek, mint az Ön Iker gyermeke, állandóan kinyújtott antennákkal szaladgál, ezerféle dolgot észlel és dolgoz fel, idegileg mindenképpen roppant érzékeny. És, hogy regenerálódhasson, feltétlenül szüksége van pihenésre. Annál is inkább, mert az Ikrekkel sokszor a fantáziájuk is játékot űz: a képzeletét benépesítő lények nem maradnak meg az álmok birodalmában, gyakran felriasztják. Másnap reggel aztán ideges, ingerült és a tegnapinál is nyugtalanabb gyermekkel kell zöldágra vergődnie.
Ne akaszkodjon gyermekére, akármilyen fájdalmas is Önnek a lemondás. Engedje idejében szabadjára! Tegye számára szabaddá az életbe vivő utat! Ott jobban érzi majd magát, mint az Ön szárnyai alatt. Akkor aztán annál szívesebben tér meg Önhöz. És annál inkább fogja tisztelni is Önt.

Kapcsolódó cikkek

Nincs adat!

Híres emberek
Bob Dylan
Bob Dylan énekes
1941. május 24-én látta meg a napvilágot az amerikai énekes, gitáros, zeneszerző, ...
Rippl-Rónai József
Rippl-Rónai József festőművész
1861. május 23-án született a magyar festőművészet egyik vezéralakja. Münchenben tanult, de ...
Békésy György
Békésy György Nobel-díjas akusztikus, biofizikus
1899. június 3-án született a Nobel-díjas akusztikus, biofizikus. A Postakísérleti ...
Jean de La Fontaine
Jean de La Fontaine költő
1621. június 8-án látta meg a napvilágot, a nagy francia költő, kinek neve hallatára ...
Harriet Beecher Stowe
Harriet Beecher Stowe író
Az 1811. június 14-én született amerikai írónőt, az amerikai realizmus anyjának is szokták ...
George Stephenson
George Stephenson mérnök
1781. június 8-án született angol mérnök, feltaláló, a vasúti szállítás és a ...
John Fitzgerald Kennedy
John Fitzgerald Kennedy USA 35. elnöke
1917. május 29-én született az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, aki ...
Thomas Mann
Thomas Mann író
1875. június 6-án született Nobel-díjas német író. A polgári humanizmus egyik utolsó ...

Hozzászólások

3291 20170429 yuanyuan
2017. április 29. 07:37

jimmy choo shoes


dodgers jerseys


michael kors bags


louis vuitton outlet store


red bottom heels


michael kors outlet clearance


longchamp sale


chaussures louboutin


cheap oakley sunglasses


ralph lauren outlet online


true religion jeans outlet


tigers jerseys


pandora charms sale clearance


fitflops sale clearance


lebron shoes


toms


adidas ultra boost


michael kors outlet clearance


adidas


ralph lauren outlet online


longchamp bags


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet online


nike air huarache


fit flops


michael kors outlet store


nike sneakers


kd shoes


nike outlet


fitflops


cheap jordan shoes


nfl jerseys


thunder jerseys


yeezy boost 350


christian louboutin outlet


polo ralph lauren outlet online


true religion jeans outlet


nike outlet store


pandora charms sale clearance


yeezy 350 boost


fitflop


michael kors outlet store


louis vuitton factory outlet


adidas superstar shoes


rockets jerseys


coach factory outlet


coach outlet online


longchamp bag


polo ralph lauren


hermes bags


oakley sunglasses outlet


louis vuitton


cardinals jerseys


louboutin outlet


adidas yeezy boost 350


true religion outlet store


yeezy shoes


kate spade outlet store


tory burch outlet online


coach factory outlet online


air max


birkenstock shoes


coach outlet online


michael kors


coach purses


abercrombie outlet


jordan uk


jordan femmes pas cher


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin


jerseys cheap


mlb jerseys


adidas running shoes


pandora charms outlet


cheap jerseys


rolex replica watches for sale


timberland boots outle


michael kors outlet clearance


polo ralph lauren outlet


marc jacobs


birkin handbags


christian louboutin sale


moncler uk


coach outlet store online


nike blazer low pas cher


air max


michael kors


yankees jerseys


air jordans


adidas yeezy boost


fred perry shirts


adidas superstar trainers


montblanc pens


true religion


coach factory outlet


louis vuitton factory outlet


kate spade outlet online


burberry outlet


fitflop shoes


mulberry uk


coach outlet store online


fitflops


nike free 4.0 flyknit


discount oakley sunglasses


sac louis vuitton


ray ban sunglasses outlet


fitflop


air max 90


michael kors outlet online


coach outlet online


versace


kate spade bags


mulberry uk


mont blanc pens


louboutin outlet


rolex watches


coach outlet online


adidas


tods outlet


louis vuitton handbags


ray ban sunglasses sale


coach outlet online


ralph lauren outlet


nike uk


oakley sunglasses cheap


discount oakley sunglasses


coach outlet store online clearance


fitflops clearance


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


air max 90


coach outlet online


ralph lauren outlet


tory burch outlet online


ralph lauren


michael kors outlet online


oakley sunglasses outlet


coach factory outlet online


white sox jerseys


burberry outlet store


polo ralph lauren outlet


toms outlet


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


toms


toms shoes


fit flops


marc jacobs outlet


cheap jordan shoes


true religion outlet online


tommy hilfiger windbreaker


cheap air jordans


patriots jerseys


pandora


celine outlet online


vans store


prada outlet online


michael kors outlet online


gucci


nike roshe one


discount oakley sunglasses


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


louboutin outlet


kate spade outlet online


montblanc


curry shoes


polo ralph lauren outlet online


coach outlet store


birkenstock uk


longchamps


ed hardy uk


ralph lauren sale


heat jerseys


ralph lauren outlet online


christian louboutin


hermes outlet


ray bans


coach handbags outlet


hollister clothing


michael kors outlet store


air max shoes


yeezy boost 350


red sox jerseys


louis vuitton outlet online


nike outlet store


true religion sale


mulberry bags


ray ban sunglasses discount


coach outlet store


hermes bag


louis vuitton outlet online


moncler coats


sac louis vuitton pas cher


jordan shoes


birkenstock outlet


nike outlet


pandora charms sale


jordans


adidas store


polo ralph lauren outlet online


fitflops sale clearance


pandora jewelry outlet


true religion jeans outlet


tommy hilfiger outlet


nike air force


eltics jerseys


hollister clothing store


ray ban glasses


beats wireless headphones


mbt


coach factory outlet online


yeezy boost 350


yeezy shoes


nmd adidas


coach outlet online


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren


pandora charms sale clearance


vans outlet


longchamp soldes


coach outlet store online


beats headphones


michael kors bags


cheap rolex replica watches


ralph lauren sale clearance uk


fitflops clearance


nike store


ralph lauren outlet online


longchamp bag


mlb jerseys


hermes bags


texans jerseys


cheap nike sneakers


nike air max 95


birkenstock outlet


pandora charms sale clearance


michael kors


michael kors outlet online


red bottom


kate spade purses


adidas trainers


michael kors outlet clearance


michael kors handbags clearance


ray ban sunglasses outlet


levis outlet


coach outlet


mbt


pandora jewelry outlet


yeezy boost


nike air max


air jordan shoes


birkenstocks


cheap oakley sunglasses


christian louboutin outlet


nfl jerseys wholesale


warriors jerseys


sac longchamp


coach factory outlet


jordan retro


adidas superstars


toms


mulberry


louboutin pas cher


coach outlet online


coach factory outlet online


christian louboutin shoes


longchamp outlet store


christian louboutin pas cher


ralph lauren


michael kors


michael kors outlet store


longchamp handbags


cheap rolex watches


kate spade outlet


michael kors


harden shoes


adidas yeezy boost


louboutin shoes


coach factory outlet


nike tn pas cher


adidas yeezy boost


true religion jeans outlet


valentino outlet


michael kors outlet canada


nike flyknit


adidas outlet store


yeezy boost


longchamp bags


polo ralph lauren outlet online


michael kors bags


coach outlet online


cavaliers jerseys


yeezy shoes


adidas nmd runner


adidas nmd runner


adidas nmd runner


michael kors outlet


pandora bracelet


michael kors outlet store


coach outlet online


tory burch sale


louis vuitton outlet online


adidas superstars


coach factory outlet online


cheap oakley sunglasses


49ers jerseys


gucci outlet online


ralph lauren sale


michael kors handbags


dolce and gabbana outlet online


coach factory outlet online


louboutin shoes


kobe bryant shoes


coach outlet online


yeezy boost 350


nike outlet online


louis vuitton bags


chaussure louboutin pas cher


adidas uk


birkenstocks


louis vuitton purses


james shoes


chi flat iron


true religion uk


true religion outlet store


polo ralph lauren outlet online


jordan shoes


cheap jordan shoes


discount oakley sunglasses


cheap nfl jerseys


coach outlet store


ghd straighteners sale


gucci bags


phillies jerseys


ray bans


michael kors


dansko


adidas nmd r1


michael kors outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet


ed hardy store


coach outlet online


pandora charms outlet


nike free run


adidas trainers


polo ralph lauren


adidas nmd r1


red bottom shoes for women


cheap jordan shoes


coach factory outlet online


kate spade outlet online


gucci handbags outlet


true religion jeans


coach outlet online


cheap jordan shoes


birkenstock


yeezy boost


red bottom


polo ralph lauren


christian louboutin sale


oakley sunglasses outlet


ray ban glasses


nfl jerseys cheap


michael kors outlet clearance


mont blanc pen


louis vuitton outlet online


coach factory outlet


fake rolex watches


lakers jerseys


cheap ray ban sunglasses


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


gucci bags


ed hardy outlet


kd 8 shoes


coach outlet store online


adidas nmd r1


michael kors outlet online


bulls jerseys


coach factory outlet online


kate spade bags


mlb jerseys


moncler jackets


ralph lauren sale


pandora jewelry


cheap air max


mulberry outlet uk


michael kors handbags outlet


louboutin shoes


mulberry handbags


rolex replica watches


hermes outlet online


coach outlet online


michael kors handbags outlet


rangers jerseys


wireless beats headphones


longchamp pliage


gucci borse


nike air max 95


nike roshe shoes


fitflops sale


coach factory outlet online


adidas sneakers


ralph lauren outlet


christian louboutin outlet


moncler jackets


coach outlet online


michael kors outlet canada


mlb jerseys


coach outlet online


christian louboutin


discount nike shoes


adidas nmd r1


bercrombie


moncler outlet online


coach outlet online


michael kors outlet online


louis vuitton outlet store


dansko outlet


cubs jerseys


swarovski uk


coach outlet canada


adidas outlet store


adidas sneakers


eahawks jerseys


coach factory outlet


coach factory outlet online


coach outlet online


longchamp handbags


nike free run flyknit


adidas nmd runner


air max


air jordans


fit flops


burberry outlet


air max outlet


rolex watches


birkenstock outlet


ralph lauren


coach factory outlet store


ray ban sale


gucci


kate spade


gucci outlet online


moncler uk


purs jerseys


pandora charms sale


nike outlet store online


nike sneakers


adidas outlet online


pandora charms outlet


air max 90


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet online


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


mont blanc pen


michael kors


toms outlet


coach outlet store


celine handbags


cheap oakley sunglasses


pandora jewelry store


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


fitflops sale


ray ban sunglasses cheap


chaussures louboutin


pandora jewelry


oakley sunglasses on sale


nike outlet store


christian louboutin shoes


coach outlet store online


coach factory outlet online


michael kors outlet store


michael kors uk


coach outlet online


swarovski sale


yeezy boost 350 v2


polo ralph lauren


burberry outlet online


coach factory outlet online


coach outlet store online


cheap jerseys


polo ralph lauren pas cher


hollister kids


kate spade handbags


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


burberry sale


oakley sunglasses wholesale


moncler pas cher


coach outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


michael kors


kate spade uk


packers jerseys


coach factory outlet online


longchamp bags


fitflop shoes


pandora charms


ralph lauren sale clearance uk


gucci handbags outlet


tods shoes


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


true religion jeans outlet


longchamp handbags


adidas sneakers


cheap nike shoes


cowboys jerseys


ralph lauren outlet


fitflops sale


pandora charms


michael kors bags


fendi bags


toms outlet store


broncos jerseys


ghd hair


louboutin outlet


fred perry polo shirts


pandora outlet


michael kors outlet


pandora charms


yeezy boost


michael kors purses


polo ralph lauren outlet


adidas outlet online


christian louboutin uk


ralph lauren sale


swarovski crystals


parada bags


giants jerseys


coach factory outlet


rolex replica watches for sale


michael kors outlet store


kate spade outlet online


michael kors uk


oakley sunglasses outlet


ed hardy clothing


ralph lauren


christian louboutin outlet


nfl jerseys wholesale


coach outlet online


michael kors outlet online


sac longchamp


michael kors


beats by dre


christian louboutin shoes


discount oakley sunglasses


michael kors outlet store


discount oakley sunglasses


531 Cidessenak
2017. január 29. 23:28
10 Sjcg123
2016. november 30. 13:28

huarache sneakers


Moncler Sale


cheap air max outlet


zapatos de futbol nike


nike air max running shoes


Nike Factory Store


michael kors bags outlet


ray ban wayfarer eyeglasses


ugg boots cheap


nike schuhe günstig


Jordan Sneakers For Sale


Ugg Noir Pas Cher


Uggs Pas Cher Soldes


Moncler Soldes


louboutin heels


Nike Air Jordan 11


ugg store


canada goose vest


tru religion jeans


Nike Zapatos


Doudoune Femme Pas Cher


abercrombie and fitch store


Womens Ugg Boots


nike shoes


Ray ban sale online


Orecchini Pandora


Timberland skor


cheap christian louboutin


sac coach soldes


moncler girls


Negozi Pandora


Doudoune Moncler Solde


Ugg boots Sale


Jordan Store


adidas store


sac a main michael kors


Chestnut Ugg Boots


nike joggesko


australia uggs outlet


Original Ugg Boots


Veste Moncler Pas Cher


Botte Ugg Femme


longchamp bags on sale


new yeezy shoes


nike tn pas cher


cheap real uggs


ugg boots outlet online


scarpe hogan outlet


Bottes Ugg Femme Pas Cher


nfl store


adidas schoenen


new jordan releases


Canada Goose Official Site


Ugg Boots On Clearance


ugg boots classic


Doudoune Moncler Pas Cher


Ugg Pas Cher Femme


nike sb stefan janoski


Soccer Boots Outlet nike


Toms Shoes For Women


Moncler Store


Nike Online Store


air jordan


hyperdunk 2014


newest lebron shoes


hogan scontate


canada goose jacket outlet


Doudoune Femme Pas Cher


Anelli Pandora


Jordan Future


moncler coats for women


nike free


Canada Goose Sale Outlet


coach factory outlet online


Uomo Hogan


pandora jewelry store


official NHL jerseys


Adidas Shoes Discount Marketplace


Cheap Michael Kors


pandora outlet store


adidas kläder


portafoglio michael kors


Coach Bags On Sale


nike sportschuhe damen


Canada Goose Outlet


Nike Store


nike air


new pandora charms


cheap nike air max


nike sportschuhe


nike chaussures


retro jordans for cheap


Michael Kors


Michael Kors handbag on sale


pandora beads


canada goose online store


cheap uggs for women


zapatilla adidas


Lebron 13


fitflops sale uk


toms sale


vans shoe store


goedkope nike air max


michael kors handbags on sale


Canada Goose Online


Ugg Classic Tall


Chaussure Nike Pas Cher


uggs outlet


Jordan Schoenen


Air Jordan News


Doudoune Moncler Pas Cher


botas de futbol


reebok running shoes


pandora bracelet charms


Ugg Homme Pas cher


Pandora Official Website


Sneakers Nike


Michael Kors handbag discount


nike air jordan pas cher


ugg outlet online


converse store


ugg boots for women


adidas outlet stores online


Ugg Button


nike sneakers


pandora rings


religion store


nike air schuhe herren


Boutique Ugg


Moncler Outlet Online


canada goose coats


Canada Goose Sale


christian louboutin outlet


chaussure basket homme


pandora charm bracelet sale


hogan rebel donna


canada goose kensington


moncler jacket sale


chaussure Nike homme


longchamp tote bag


uggs for women


Sheepskin Ugg Boots


pandora online


Air Jordan Release Date


ugg factory outlet


canada goose jackets on sale


nike jordan shoes


oakley sunglasses clearance


Soldes Ugg


Doudoune Moncler Site Officiel


nike mercurial soccer cleats


chaussures nike pas cher


moncler outlet


womens nike air max


air force one pas cher


zapatillas nike baratas


uggs for cheap


Air Huarache


prada outlet


Air Max 90


toms shoes outlet


chaussures de foot pas cher


23 is back


Ugg Grise Pas Cher


billige nike sko


canada goose jackets for women


adidas outlet


Ugg Outlet Online Store


ugg clearance


scarpe nike


Pandora Beads And Charms


Toms Outlet Online


Moncler Jacket Womens


cheap uggs


Ugg Femme Pas Cher


Uggs Outlet Store


australia uggs outlet


nike damenschuhe


zapatillas running


Bottes Ugg Pas Cher


canada goose sale online


Veste Moncler Femme


1130Sjcg
Szóljon hozzá ön is
Kép újratöltése